Dette gjelder særlig spørsmål knyttet til hvordan man kan styrke befolkningens kunnskaper og ferdigheter innen livreddende førstehjelp, men også hvordan man kan understøtte publikums innsats som førstehjelpere gjennom forbedringstiltak innen medisinsk nødmeldetjeneste og bruk av såkalte akutthjelpere.

Medlemmene i fagrådet er oppnevnt for perioden 2019–2022. Se mandat for fagrådet (PDF).

Sakspapirer

Fagrådsmøte 24.01.2019: Agenda (PDF) | Referat (ikke klart)

Medlemmer

  • Conrad Bjørshol (leder): Seniorforsker ved Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest (RAKOS). Anestesilege ved Stavanger Universitetssykehus. Førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Varamedlem i Norsk Resuscitasjonsråd.
  • Bjørn Jamtli (sekretariat): Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avdeling legevakt og akuttmedisin. Utdannet sykepleier/intensivsykepleier, master i helseøkonomi og ledelse fra UiO. Arbeidserfaring fra prehospitale tjenester, akuttmottak, intensivavdeling OUS Ullevål og Statens helsetilsyn.
  • Erik Zakariassen: Utdannet sykepleier. Forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Norce). Førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB.
  • Jo Kramer-Johansen: Anestesilege og professor ved Oslo universitetssykehus, Luftambulanseavdelingen og Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) og Universitetet i Oslo. Faglig leder ved Norsk hjertestansregister og Hjertestarterregisteret. Styremedlem i Norsk Resuscitasjonsråd (NRR). Forskningsinteresser; hjertestansbehandling, opplæring av publikum, AMK og ambulansepersonell, og anvendelsen av kvalitetsregistre for forbedring.
  • Trond Nordseth: Anestesilege ved Molde sykehus og St.Olavs Hospital / Redningshelikoptertjenesten Ørland. Førsteamanuensis ved NTNU. Leder i Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).
  • Guttorm Brattebø: Spesialist i anestesiologi og intensivmedisin og er seksjonsoverlege ved Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetssykehus. Han er leder for KoKom (Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap) og professor II ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen. Han er tidligere leder for de prehospitale tjenestene i Helse Bergen i mer enn 15 år, og en av grunnleggerne til og styreleder i Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening. Han er også styremedlem i Standard Norge. Han er spesielt interessert i pasientsikkerhet og teamtrening, samt kvalitetsutvikling i helsevesenet generelt.
  • Torben Wisborg: Anestesilege i Finnmarkssykehuset og professor ved UiT Norges Arktiske Universitet. Han er forskningsleder i Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi, som han ledet i perioden 2013-18. Hans forskningsfelt er traumeepidemiologi og prehospital behandling samt teamtrening.
  • Asgeir Kvam: Informasjon kommer
  • Stephen Sollid: Spesialist i anestesiologi, Sjeflege i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og 1. Amanuensis ved Universitetet i Stavanger. Leder for forskningklynge prehospital pasientsikkerhet i program for Resilience in Healthcare, SHARE ved UiS.

Sist faglig oppdatert: 28. februar 2019