Utvalget gir råd knyttet til utbetalingsgrunnlaget i ISF-ordningen (Innsatsstyrt finansiering). Utvalgets arbeid bidrar til at utbetalingene skjer i tråd med intensjonene bak den aktivitetsbaserte finansieringsordningen.

Anbefalinger er av prinsipiell art og legger føringer for utvalgets og direktoratets behandling av lignende saker. Sakene er åpne og anbefalinger og møtereferat er offentlige. Utvalget er uavhengig og foretar sine vurderinger på faglig grunnlag.

Alle kan fremme saker til utvalget og møter avholdes etter behov.

Saker som er behandlet i avregningsutvalget

Agenda og referater

Møtereferat med saker som er under behandling (zip-fil)

Årsrapporter

Årsrapport avregningsutvalget 2018

Årsrapport avregningsutvalget 2017

Årsrapport avregningsutvalget 2016

Årsrapport avregningsutvalget 2015

Årsrapport avregningsutvalget 2014 

Årsrapport avregningsutvalget 2013

Årsrapport avregningsutvalget 2012

Årsrapport avregningsutvalget 2011

Årsrapport avregningsutvalget 2010

Årsrapport avregningsutvalget 2009

Årsrapport avregningsutvalget 2008

Medlemmer i utvalget

Leder av utvalget:

 • Bjørn Buan, Orkdal kommune, lege/enhetsleder

Medlemmer:

 • Kathan Al-Azawy, Helse Bergen HF, avdelingsoverlege
 • Suzana Rosic, Helse Finnmark HF, overlege
 • Marianne Altmann, Akershus universitetssykehus HF, overlege dr.med.
 • Arne Seternes, St Olavs hospital HF, overlege
 • Erik Rødevand, St. Olavs hospital HF, overlege/avd.sjef
 • Halfdan Aass, Vestre Viken HF, Fagdirektør dr.med.
 • Mette Hvalstad, OUS HF, Overlege
 • Tove Bjerkreim, Helse Stavanger HF, Overlege
 • Niels Krum-Hansen, UNN HF, Overlege
 • Wender Figved, Vestre Viken HF, Overlege

Sektretariat og observatør:

 • Hanne Lehn, Helsedirektoratet (observatør), seniorrådgiver
 • Morten Støver, Helsedirektoratet (hovedansv. sekretær), seniorrådgiver
 • Wenche Langfjord, Helsedirektoratet (sekretær), seniorrådgiver


Sist faglig oppdatert: 8. mars 2017