Relasjonen mellom pasient og helsepersonell bygger på tillit og pasientene må være trygge på at opplysningene de gir til helsetjenesten blir behandlet konfidensielt i alle situasjoner. Behandleren er avhengig av god informasjon fra pasienten for å gi forsvarlig helsehjelp.

Åpenhet, kontroll og rettssikkerhet

VG-saken om tvangsprotokollene i psykisk helsevern har vist at det er behov for innsyn i helsetjenesten for å sikre åpenhet, kontroll og rettssikkerhet. Det er viktig at disse hensynene blir ivaretatt blant annet fordi helsetjenesten forvalter offentlige ressurser og prioriteringer med stor betydning for enkeltindivid og samfunn.

Befolkningens tillit til helsetjenesten må ivaretas

Etter dagens rettstilstand er hovedregelen rett til innsyn i pasientjournaler, men offentleglova har flere unntak som i stor grad begrenser denne retten. Det skal ikke utleveres taushetsbelagt informasjon og det kan bare gis innsyn i anonymiserte pasientopplysninger. I de fleste tilfeller vil derfor ikke allmennheten få innsyn i enkeltjournaler, selv ikke i anonymisert form.

  • Det kan være utfordrende for helsetjenesten å avgjøre hvor mye som må sladdes og å overskue om det foreligger noen mulighet for kobling av opplysninger som medfører identifisering av enkeltpersoner. Dette er særlig krevende når mer og mer informasjon om hver enkelt er tilgjengelig på internett, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

I forbindelse med saksbehandlingen av innsynsbegjæringer og eventuelle klagesaker, kan flere få tilgang til journalopplysningene. Det er også ulik praksis og har vært usikkerhet om hva som er gjeldende rett.

Anbefaler endring av regelverk  

De to hovedhensynene som skal ivaretas er behovet for konfidensialitet om pasientopplysninger og offentlighetens behov for innsyn i helsetjenesten for å kunne avdekke feil, mangler og kvalitetssvikt.

- Vi mener at regelverket bør endres for tydeligere å ivareta befolkningens tillit til at pasientopplysninger blir behandlet konfidensielt, samtidig som muligheten for allmennhetens innsyn i pasientjournaler opprettholdes. Et tydeligere regelverk vil også kunne være enklere å forholde seg til og bidra til en likere praksis. Hvordan dette skal gjøres bør utredes nærmere, sier Guldvog.

Bakgrunnsinformasjon

Helsedirektoratet fikk i 2016 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å skrive en betenkning om hvorvidt innhold i pasientjournaler bør omfattes av eller unntas fra offentleglovas virkeområde. Helsedirektoratet opprettet etter oppdrag fra departementet en arbeidsgruppe som besto av medlemmer fra helseforetak, Den norske legeforening, Norsk redaktørforening, Norsk presseforbund og et pasient- og brukerombud, for å få alle sider av saken belyst.  Medlemmene har kommet med skriftlige innspill.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt om å få Helsedirektoratets vurdering og tilrådning i saken. Betenkningen og de skriftlige innspillene fra arbeidsgruppemedlemmene ble oversendt departementet 15. august 2017. 

Innspill fra arbeidsgruppemedlemmene