​Ventetid

Gjennomsnittlig ventetid var på 60 dager i somatisk sektor, en nedgang på åtte dager fra samme tertial i fjor. Ventetiden gikk ned elleve dager i TSB, seks dager i psykisk helsevern for voksne og med én dag for psykisk helsevern for barn og unge.

Tabellen viser utvikling i gjennomsnittlig ventetid fordelt på sektor. Tall for hele landet.

Sektor 2. tertial 2015
(antall dager)
2. tertial 2016
(antall dager)
Somatiske fagområder6860
Psykisk helsevern for voksne5447
Psykisk helsevern for barn og unge5352
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)4635

Fristbrudd

Andel fristbrudd for pasienter som er avviklet fra venteliste har gått ned i alle sektorer sammenliknet med samme tertial i fjor. Med fristbrudd menes at pasienten ikke fikk påbegynt helsehjelp innen den satte fristen.

Tabellen viser utvikling i andel fristbrudd fordelt på sektor. Tall for hele landet.

Sektor2. tertial 2015
(prosent)
2. tertial 2016
(prosent)
Somatiske fagområder4,51,4
Psykisk helsevern for voksne2,81,1
Psykisk helsevern for barn og unge2,21,0
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)3,11,6