​Ventetider og fristbrudd

Gjennomsnittlig ventetid

Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten gikk opp fra 57,6 til 58,3 dager. I somatisk sektor økte ventetiden med en dag. Innen psykisk helsevern for barn og unge er ventetiden redusert med fire dager, og den reduseres med to dager innen psykisk helsevern for voksne. Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) gikk ventetiden litt opp.

Tabell 1, gjennomsnittlig ventetid per sektor, Norge.

​2. tertial 2017
(antall dager)​
2. tertial 2018
(antall dager)
​Somatikk​58,359,4
​Psykisk helsevern for barn og unge​54,1​50,1
​Psykisk helsevern for voksne49,447,1
​Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)​34,434,8
​Alle sektorer​57,6​58,3

Andel fristbrudd

Med fristbrudd menes at pasienten ikke fikk påbegynt helsehjelp innen frist. Andel fristbrudd reduseres for somatikk og psykisk helsevern for voksne, og øker for psykisk helsevern for barn og unge og TSB.

Tabell 2, andel fristbrudd per sektor, Norge.

1. tertial 2017
(antall dager)
1. tertial 2018
 (prosent)
​Somatikk​2,52,2
​Psykisk helsevern for barn og unge​1,82,6
​Psykisk helsevern for voksne​1,10,8
​Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)​1,01,3
​Alle sektorer​2,5​2,1

 

Ventetider og fristbrudd, 2. tertial 2018 (PDF) 

Ventelistestatistikk i grafer og tabeller 

Aktivitetstall


Omtrent 1,58 millioner pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i de åtte første månedene i 2018. Dette var en økning på 1,3 prosent sammenlignet med samme periode i 2017.

Nesten 125 000 fikk helsehjelp i psykisk helsevern for voksne i de åtte første månedene i 2018. Det er en økning på 0,4 prosent fra samme periode i 2017. Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling fikk 28 500 pasienter helsehjelp, noe som er en nedgang på 1,2 prosent.

I overkant av 48 000 barn og unge fikk helsehjelp i psykisk helsevern. Dette var en reduksjon på 1,4 prosent sammenliknet med de åtte første månedene i fjor.

jan-aug  2018

(antall)​

Endring fra 2017​
(prosent)

​Somatikk1 583 062+ 1,3%
​Psykisk helsevern for barn og unge48 436- 1,4%
​Psykisk helsevern for voksne​124 987+ 0,4%
​Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)28 472- 1,2%

 

Aktivitetsdata somatikk, 2. tertial 2018 (PDF) 
Se grafer og tabeller for aktivitetsdata somatikkAktivitetsdata psykisk helsevern for barn og unge, 2. tertial 2018 (PDF)Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne og TSB, 2. tertial 2018 (PDF)

Aktivitet hos avtalespesialister

Avtalespesialistene rapporterte inn litt mer enn 2 millioner kontakter for 2. tertial 2018. Somatiske fagområder stod for om lag 80 prosent av disse kontaktene, mens psykisk helsevern følgelig stod for rundt 20 prosent.
Fra 2017 ble det innført krav om at all rapportering av aktivitet til Norsk pasientregister (NPR) skal skje ved sikker, kryptert elektronisk innsending. Dette medførte en reduksjon i kompletthet i hovedsak knyttet til psykologspesialister. Som tidligere er det størst aktivitet innen fagområdet øyesykdommer. Andre store fagområder er øre-nese-hals-sykdommer, hudsykdommer, gynekologi og indremedisin.

Aktivitetsdata hos avtalespesialister, 2. tertial 2018 (PDF)