​Innen psykisk helsevern for barn og unge er det en liten reduksjon i antall pasienter, mens ventetiden for disse pasientene øker med en dag.

Ventetid og fristbrudd

Gjennomsnittlig ventetid var på 63 dager i somatisk sektor, en nedgang på 8 dager fra samme tertial i fjor. Ventetiden gikk ned 11 dager i TSB og 7 dager i psykisk helsevern for voksne. Ventetiden for barn og unge økte med en dag.

Gjennomsnittlig ventetid

Gjennomsnittlig ventetid var på 63 dager i somatisk sektor, en nedgang på 8 dager fra samme tertial i fjor. Ventetiden gikk ned 11 dager i TSB og 7 dager i psykisk helsevern for voksne. Ventetiden for barn og unge økte med en dag.

​Gjennomsnittlig ventetid per sek​t​or​1 tertial 2015
(antall dager)​
​1 tertial 2016
(antall dager)
​Somatiske fagområder​72​63
​Psykisk helsevern for voksne​54​47
​Psykisk helsevern for barn og unge​50​51
​Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)​48​37

Andel fristbrudd

Andel fristbrudd for pasienter som er avviklet fra venteliste har gått ned i alle sektorer sammenliknet med samme tertial i fjor. Med fristbrudd menes at pasienten ikke fikk påbegynt helsehjelp innen frist.

Andel fristbrudd per sek​t​or​1 tertial 2015
(prosent)​
​1 tertial 2016
(prosent)
​Somatiske fagområder​5,1​1,2
​Psykisk helsevern for voksne​3,4​0,9
​Psykisk helsevern for barn og unge​2,1​1,0
​Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)​3,6​1,6


Videre viser tallene at omtrent 9 000 flere pasienter startet med helsehjelp i 1. tertial 2016 sammenlignet med 1. tertial 2015. Dette tilsvarer en økning på 2,4 prosent. Omtrent 43 000 færre pasienter ventet på helsehjelp ved utgangen av 1. tertial 2016 sammenlignet med året før. Dette tilsvarer en reduksjon på 17,8 prosent.

Last ned rapporter for ventetider og pasientrettigheter

Somatikk

1,07 millioner pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i 1. tertial 2016. Dette var en økning på 3,8 prosent sammenlignet med 1. tertial året før. Størst økning var i antall polikliniske kontakter og planlagte behandlinger innen døgnopphold. For private sykehus som er offentlig finansiert, viser tallene en nedgang i antall dagbehandlinger og en økning i antall døgnopphold og polikliniske konsultasjoner.

Last ned notat for aktivitetsdata somatikk, 1 tertial 2016

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Nesten 94 000 voksne fikk helsehjelp i psykisk helsevern i 1. tertial 2016. Det er en økning på 1,7 prosent fra tilsvarende periode i 2015. Antall pasienter som ble behandlet i poliklinikk økte mens antall pasienter som mottok døgnbehandlingen var omtrent uendret.

Innen TSB fikk nesten 23 000 pasienter helsehjelp de fire første månedene i 2016. Det er en økning på 2,6 prosent fra samme periode i 2015. Både antall polikliniske konsultasjoner og antall døgnbehandlinger økte.
Last ned notat for psykisk helsevern for voksne og TSB, 1 tertial 2016

38 500 pasienter fikk helsehjelp innenfor psykisk helsevern for barn og unge de fire første månedene i 2016, som er en liten reduksjon på 0,5 prosent fra tilsvarende periode i 2015. Tilbudet for barn og unge gjelder hovedsakelig poliklinisk behandling.

Last ned notat for psykisk helsevern for barn og unge, 1 tertial 2016

Aktivitet hos private avtalespesialister (psykologer og psykiatere) omtales i egen rapport og er ikke med her.