Antall pasienter øker noe innen somatikk og psykisk helsevern for voksne, mens det er en nedgang i psykisk helsevern for barn- og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Gjennomsnittlig ventetid

Gjennomsnittlig ventetid i somatisk sektor og innen TSB var ni dager kortere i 2016 sammenlignet med 2015. Ventetiden gikk ned seks dager i psykisk helsevern for voksne mens ventetiden for barn og unge var uendret.

​Gjennomsnittlig ventetid per sek​t​or

​2015
(antall dager)​

2016
(antall dager)​

​Somatiske fagområder​7061​
​Psykisk helsevern for voksne​5246​
Psykisk helsevern for barn og unge​​50​50
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)​44​35

Andel fristbrudd

Fra høsten 2015 skal alle pasienter som blir vurdert til å ha behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten motta en frist for når helsehjelpen senest skal starte. Antall pasienter som inngår i måling av andel fristbrudd har økt på grunn av denne lovendringen.

Andel fristbrudd for pasienter som er avviklet fra venteliste har gått ned for alle sektorer fra 2015 til 2016.

​Andel fristbrudd per sektor

​2015
(prosent)

​2016
(prosent)

​​Somatiske fagområder3,91,4
​Psykisk helsevern for voksne2,50,9
​Psykisk helsevern for barn og unge​2,20,9
​Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)​2,91,6

 Rapporter, ventetid og pasientrettigheter

Aktivitet i somatiske sykehus

1,94 millioner pasienter fikk behandling ved somatiske sykehus i 2016, som tilsvarte 37,4 prosent av den norske befolkningen. Prosentandelen er omtrent som året før. Fra 2015 til 2016 økte antall polikliniske kontakter, antall døgnopphold var relativt stabilt mens antall dagbehandlinger gikk ned.
Rapporter, aktivitetsdata somatikk

Aktivitet i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer enn 148 000 voksne fikk helsehjelp i psykisk helsevern i 2016. Det er en økning på 3,2 prosent fra året før. Antall pasienter som ble behandlet i poliklinikk økte og antall pasienter som mottok døgnbehandlingen økte noe.

Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling fikk nesten 31 500 pasienter helsehjelp i 2016. Dette tilsvarer en nedgang i antall pasienter på 1,6 prosent. Både antall polikliniske konsultasjoner og antall døgnbehandlinger økte.

Rapporter, aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne og TSB

55 500 pasienter fikk helsehjelp innenfor psykisk helsevern for barn og unge i 2016, som er en reduksjon på 1,1 prosent fra 2015. Tilbudet for barn og unge gjelder hovedsakelig poliklinisk behandling.

Den rapporterte aktiviteten viser at 5 prosent av befolkningen under 18 år mottok behandling i 2016. Denne andelen er uendret fra året før.

Rapporter, aktivitetsdata psykisk helsevern for barn og unge

Aktivitet hos private avtalespesialister (psykologer og psykiatere) omtales i egen rapport som er planlagt publisert i slutten av mars.