Nasjonalt senter for e-helseforskning har levert rapporten Innføring av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser (PDF). Basert på utprøving av velferdsteknologi i Risør, Sandnes, Horten og Drammen, har forskerne undersøkt organisatoriske forutsetninger for vellykket innføring av velferdsteknologi.

Suksesskriterier

For å lykkes med velferdsteknologi i en kommune, må ledelsen sørge for en kontinuerlig prosess som tar vare på brukerne, pårørende, de ansatte og kommunens behov. Tid og ressurser til å ivareta brukernes interesser er viktig i implementeringsprosessen. Dette må følges opp med god organisering av tilbudet i kommunen.

Barn og unge med funksjonsnedsettelser har ulike behov og trenger bistand fra flere etater og enheter i kommunen gjennom livet.  Velferdsteknologi til denne brukergruppen krever derfor samordning mellom flere etater, noe som utfordrer etablerte organisatoriske rammer.

I følge rapporten kan det være uklare skiller mellom velferdsteknologi, hjelpemidler og teknologi den enkelte må kjøpe som privatperson. Dette er spørsmål knyttet til rettigheter, etikk og finansiering som krever klargjørende retningslinjer.

Kan gi økt mestring

En tidligere prosjektrapport, Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser -  erfaringer med utprøving av velferdsteknologi i kommunene Drammen og Horten (PDF), oppsummerer at barn, ungdommer og foreldrene kan oppleve økt trygghet og mestring i hverdagen med velferdsteknologi.

Søk om tilskudd

Nå kan kommuner og frivillige organisasjoner søke tilskudd for 2018 til å prøve ut velferdsteknologi i fritidsaktiviteter for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Søknadsfristen er 1. april. 

Mer informasjon om tilskuddet