Veilederen gir utfyllende kommentarer til de nye lovbestemmelsene og gir anbefalinger om hvordan helseinstitusjonene kan tilrettelegge for kontaktlegefunksjonen, herunder ansvar og oppgaver for kontaktlegen og samarbeid med koordinator og annet helsepersonell.

Veileder for kontaktlege i spesialisthelsetjenesten

Retten til kontaktlege i spesialisthelsetjenesten gis til de pasienter som har en alvorlig sykdom, skade eller lidelse og som har behov for behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet. Dette er en rett for pasienten og en plikt for spesialisthelsetjenesten.

Kontaktlegeordningen har som mål å bedre kvaliteten i pasientbehandlingen ved å gjøre oppfølgingen av pasientene bedre, tryggere og mer effektiv. Ordningen gjelder for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet.

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med representanter fra Pasient- og brukerombudene, Norsk Psykologforening, Legeforeningen, Kreftforeningen, fastleger og de regionale helseforetakene.