En ny gjennomgang av 120 nasjonale kvalitetsindikatorer tegner et variert bilde av norsk helsevesen. Mye er bra og mange ting går i riktig retning. Samtidig gir utviklingen på enkelte områder grunn til bekymring.

- Når det er variasjoner mellom sykehus kan det bety at pasientene får ulik kvalitet på behandlingen. Vi ser at noen sykehus oppnår bedre resultater enn andre på enkeltområder. Det kan   skyldes enkeltforhold, men gitt en ellers homogen befolkning, burde ikke forskjellene være så store, sier Guldvog.

Et område som det etter helsedirektørens mening bør være mulig å gjøre noe med, er faren for at pasienter blir utsatt for infeksjoner mens de er pasienter på sykehus eller oppholder seg på sykehjem. Også på dette området er det store geografiske forskjeller.

- Noen får svært gode resultater og klarer å forbedre seg. Ledere må være nysgjerrige på hvorfor noen oppnår bedre resultater enn andre og lære av det.

- I tillegg må de ha en kultur for å etablere og iverksette rutiner, få opp nødvendig kunnskap, opplæring og andre pasientsikkerhetstiltak.   

 

Oppnår ikke anbefalt forløpstid i pakkeforløp for kreft

Målet er at 70 prosent av pasientene som tas inn i et pakkeforløp for kreft skal gjennomføre pakkeforløpet innen en fastsatt tidsperiode. I andre tertial 2018 kommer knappe 64 prosent av pasientene gjennom pakkeforløpene på anbefalt tid. Det er store variasjoner i resultatene, både for de enkelte kreftformer og for de enkelte sykehus. Totalt sett ser vi ingen bedring i tallene fra 2. tertial 2017 til 2018.

 

Det er også et mål om at minst 70 prosent av kreftpasientenes skal tas inn i et pakkeforløp. Data viser at 76 prosent av pasientene innenfor 24 kreftformer ble inkludert.

 

Forskjeller mellom menn og kvinner i overlevelse etter lungekreft

Det er et mål at minst 20 prosent som får lungekreft skal være i live etter 5 år. I dag er 24 prosent av kvinnene og 18 prosent av mennene som får diagnosen i live etter 5 år. Indikatoren viser at overlevelsen etter lungekreft er bedre for kvinner enn menn i alle landets helseregioner. Best er resultatene i Helse Midt-Norge, med en overlevelse for kvinner på 28,3 prosent og 18,7 prosent for menn.

Ny indikator på brukererfaringer med konsultasjoner for diabetes type 1 blant barn

I 2017 var pårørende godt fornøyd med både sykepleiere og leger ved konsultasjoner for barn med diabetes type 1.  Ved alle helseforetak var de pårørende minst tilfredse med utstyret på poliklinikkene.

 

Mangler informasjon om avbrudd i rusbehandling

Den viktigste forutsetningen for et vellykket behandlingsutfall i behandling av ruslidelser er grad av gjennomføring av behandling. Avbrudd i behandlingen fører til økt risiko for tilbakefall, overdose og død. Et viktig steg på veien for å redusere avbrudd er å få en god oversikt over hvor og når avbrudd forekommer. Det er svært stor variasjon i innrapporteringen av avbrudd.

Redusert responstid

Tiden fra AMK mottar varsel til første ambulanse er på hendelsesstedet i grisgrendte strøk viser en liten, men viktig forbedring. I 90 prosent av hendelsene var en ambulanse på stedet før det hadde gått mer enn 31.5 minutter. Tilsvarende tall for 2016 var 32,1 minutter.

Viktig å lære av feil

- Vi ser dessverre altfor ofte at samme feil gjøres om og om igjen, både innen en helseregion, på det enkelte sykehus eller i kommunehelsetjenesten. Det alene tilsier at ledere må bli mer oppmerksomme på hva som oppnås i andre deler av helsetjenesten, med tanke på å implementere ny kunnskap i egen avdeling.