​I Norge får årlig om lag 4000 nye personer tykk- og endetarmkreft. I 2014 døde 1546 personer av denne kreftformen i Norge og 5-års overlevelse er på om lag 60 prosent.

Tarmkreftscreening

Resultater fra flere studier har vist at det finnes flere screeningmetoder med signifikant reduserende effekt på forekomst og dødelighet av tarmkreft. Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten  behandlet sak om tarmkreftscreening allerede i 2010. Det forelå den gang resultater som viste effekt av screeningsmetoder, men etter 2010 er det publisert flere store studier som støtter ytterligere opp om det faglige grunnlaget for å anbefale tarmkreftscreening. De fleste land i Europa har nå innført eller planlegger innføring av tarmscreening i tråd med EUs anbefalinger (Danmark, Frankrike, Finland, Nederland, Storbritannia, Polen, Tyskland, regioner i Italia og Belgia, Sverige).

Gode erfaringer

Siden 2012 har det pågått et pilotprogram for et nasjonalt screeningprogram i Helse Sør-Øst, med screeningsentre i Moss og på Bærum sykehus. I løpet av 6 år skal 140 000 inviteres til screening. Kreftregisteret  leder prosjektet, og styringsgruppen ledes av Helsedirektoratet. Pilotprogrammet har gitt erfaringer og resultater tilknyttet blant annet oppmøte, komplikasjoner, organisering, og opplæring. Disse erfaringene skal brukes som grunnlag for å vurdere nasjonal screening. En følgeevaluering om psykososiale effekter av screening ble satt i gang samtidig som piloten. Det er publisert resultater fra denne følgeevalueringen som viser at det ikke er økt angst blant de som screenes.

Våren 2016 etablerte Helsedirektoratet en bredt sammensatt arbeidsgruppe, ledet av Thomas de Lange, Kreftregisteret, som nå har levert en rapport om alternative strategier for et nasjonalt program . I tillegg til dette har Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet utarbeidet en forskningsbasert kunnskapsoppsummering av helseeffekter av tarmkreftscreening. Helsedirektoratet har også bestilt en analyse av kostnader og kostnadseffekt av tarmkreftscreening, og Kreftregisteret har utarbeidet en rapport om status og erfaringer i pilotprogrammet i Helse Sør-Øst.  Rapportene vil være grunnlag for diskusjonen i Nasjonalt råd, og det er også utarbeidet en etisk vurdering

Helsedirektoratet vil i løpet av høsten vurdere hva som skal anbefales til Helse- og omsorgsdepartementet når det gjelder nasjonal tarmkreftscreening.