​Vi har fortsatt ikke fått de svarene vi venter på fra ungarske myndigheter og må forlenge saksbehandlingstiden. Vi håper at sakene vil bli ferdigbehandlet innen utgangen av mai, men utelukker ikke at det kan ta lengre tid.

Bakgrunn

Forsommeren 2016 endret Helsedirektoratet praksis for godkjenning av psykologiutdanning fra Eötvös Lorand University (ELTE) i Ungarn på grunn av nye opplysninger om psykologyrket. Søknader om lisens og autorisasjon fra søkere med denne utdanningen har ikke blitt innvilget etter denne praksisendringen. De som har fått avslag på søknad om lisens har klaget på vedtaket. Vi har ved to anledninger forlenget svarfristen på disse klagene og de ventende søknadene.

Helsedirektoratets tidligere praksis bygget på at en masterutdanning i psykologi kvalifiserte til å utøve klinisk arbeid som psykolog i Ungarn under regulert tittel. I slutten av april 2016 mottok vi nye opplysninger fra ungarske myndigheter som viste at dette ikke var riktig. Vi endret derfor vår praksis fra september 2016 etter å ha undersøkt informasjonen nærmere.

Vi har stor forståelse for at mange søkere opplever denne situasjonen som svært krevende. Samtidig må vi være sikre på at pasientsikkerheten i det norske helsevesenet ivaretas, og at godkjenninger av lisens og autorisasjoner er innenfor regelverket.

Vi ønsker et riktig og grundig beslutningsgrunnlag for den videre håndteringen av sakene. For å kunne avgjøre hvilke rettigheter klagerne har etter EØS-reglene må vite hvilke yrkesaktiviteter som den ungarske masterutdanningen i psykologi kvalifiserer for innenfor det ungarske helsevesenet.  Opplysningene vi har fått om dette til nå, er ikke helt entydige.

Ungarske myndigheter er derfor blitt kontaktet for å gi presise avklaringer.

Se også sak om praksisendringen for psykologutdanning fra ELTE