For å styrke pasientens rett til å ta beslutninger som får konsekvenser for egen helse, skal pasienter som har samtykkekompetanse ha rett til å nekte behandling i det psykiske helsevernet. Dette gjelder ikke når pasienten er til fare for eget liv eller andres liv og helse.

Rettsikkerheten er også styrket på flere områder. Pasientens rett til å få et vedtak og til å uttale seg før det fattes vedtak utvides, kravene til begrunnelse for vedtak skjerpes og ordningen med fri advokat utvides til å omfatte klage til Fylkesmannen på vedtak om behandling uten eget samtykke.

Det er også innført et krav om at bruk av tvang skal evalueres sammen med pasienten.

Helsedirektoratet har sendt ut informasjon til relevante instanser, utarbeidet maler og revidert rundskrivet til psykisk helsevernloven med omtale av endringene. Vi har også revidert brosjyren «Rettsikkerhet ved tvang» som gir grunnleggende informasjon til pasienter og pårørende på flere språk.