SAMDATA Spesialisthelsetjenesten, en årlig rapport fra Helsedirektoratet, beskriver utviklingen og situasjonen i spesialisthelsetjenesten.

De viktigste funnene i årets publikasjon er: 

  • Sterkere vekst i antall pasienter enn i antall personer i befolkningen
  • Veksten for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har stoppet opp siste år
  • Størst vekst i kostnader og aktivitet for somatisk virksomhet
  • Tenåringsjenter bruker psykisk helsevern mest
  • Reduksjon i enklere rehabilitering i sykehusene
  • Produktivitetsforbedring i somatisk virksomhet

Størst ressursvekst i somatikken

Aktiviteten og ressursbruken (målt i kostnader) i somatikken har økt med om lag 10 prosent i perioden 2013-2017. Veksten i antall unike pasienter har siste fem år vært høyere enn befolkningsveksten. Deler av veksten skyldes et økende antall eldre. I tillegg er en større andel av befolkningen i kontakt med spesialisthelsetjenesten i 2017 enn i 2013. 

- Det er positivt at flere som har behov for helsetjenester får hjelp. Fremover er det viktig at vi også jobber forebyggende, og at vi får til bedre samhandling mellom sykehusene og primærhelsetjenesten slik at pasientene får behandling på riktig nivå. Vi må følge med på reinnleggelser og unngå at det skjer unødig, sier divisjonsdirektør Geir Stene-Larsen. 

Det har i flere år vært et politisk mål om sterkere vekst i psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) enn for somatikk, men tallene viser at målet ikke er nådd ennå. 

Det er særlig veksten i psykisk helsevern som er lav i forhold til somatikken, sier divisjonsdirektør Geir Stene-Larsen. Veksten i kostnader i psykisk helsevern var bare 2 prosent i perioden 2013-2017, mens den for somatikken var 10 prosent.

Rusbehandling har i flere år hatt en sterk prosentvis vekst både i aktivitet og ressursbruk, men dette stoppet opp siste år. 

Vi må følge med på om dette er en vedvarende utvikling. Det er viktig å se tilbudet som gis pasientene i spesialisthelsetjenesten i sammenheng med tilbudet i kommunene, sier Stene-Larsen. 

Tenåringsjenter bruker psykisk helsevern mest

Drøyt 11 prosent av alle jenter i alderen 16-17 år var pasienter i psykisk helsevern i 2017, omtrent samme nivå som året før. Det var jenter i denne aldersgruppen som var mest i kontakt med tjenesten. 

Dette situasjonsbildet stemmer godt overens med resultater fra andre analyser, og understreker hvor viktig det også er med forebyggede tiltak, sier Stene-Larsen. 

Blant gutter var andelen som var i kontakt med psykisk helsevern størst for aldersgruppen 6-12 år. Det viser tallene i SAMDATA. Andre studier utfyller dette bildet og viser i at jenter benytter seg mer av både helsesøster og psykisk helsevern. Kroppspress og prestasjonsstress øker nå også hos gutter, men de oppsøker ikke hjelp i samme grad som jenter.

Rehabilitering

Reduksjonen i rehabiliteringsaktiviteten må sees i sammenheng med at det har vært en ønsket utvikling fordi det oftest gir best resultat å gi dette i tilknytning til hjemmet. 

Les mer i SAMDATA-analysenotatene:

Les mer om SAMDATA Spesialisthelsetjenesten