​Sykehjemsbeboere i Fredrikstad bor i gjennomsnitt 1 år og 7 måneder på sykehjem, mens Tromsø har gjennomsnittlig botid på 2 år og 4 måneder. 28 prosent av sykehjemsbeboerne hadde 6 måneders botid eller mindre på sykehjem før oppholdet ble avsluttet på grunn av død. Blant de største kommunene varierte denne andelen fra 19 til 34 prosent.

Personer med demens og psykiske lidelser bor lengre på sykehjem enn beboere med lungelidelser og kreft. For beboere med demens og psykisk sykdom var gjennomsnittlig botid 2,4 år, mens tilsvarende for beboere med kreft var 1,5 år. Til sammen 13 763 personer fra sykehjem i hele landet er inkludert i analysen av botid i sykehjem.

Lengre opphold i distriktene

Analysen viser at mindre sentrale kommuner med lange avstander har noe lengre botid enn mer sentrale kommuner. Lange avstander gjør det mer ressurskrevende å yte omfattende tjenester til hjemmeboende. Personer med økende omsorgsbehov i kommuner med lange reiseavstander vil kunne få tilbud om langtidsopphold i et tidligere stadium av alderdommen og sykdommen enn personer med tilsvarende helsetilstand i mer sentrale kommuner.

- Kort botid på sykehjem kan være en indikasjon på at sykehjemstilbudet i kommunen ikke er tilpasset behovet, og at terskelen for å få sykehjemsplass kan være for høy. Men, det er mange eldre som ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Mange kommuner tilrettelegger for heldøgns tilbud i brukerens eget hjem. Det er derfor viktig å se sykehjemstilbudet i sammenheng med tilbudet av helsetjenester i hjemmet, sier divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

Nye tall på varighet av helsetjenester i hjemmet

Analysene belyser også varigheten av hjemmebaserte tjenester i 2016. En vedtaksperiode for helsetjenester i hjemmet varer i gjennomsnitt 170 dager. 32 prosent av vedtakene har kortere varighet enn 2 måneder. Hver bruker har i gjennomsnitt 1,6 vedtaksperioder.
Det ble gitt 99 millioner timer til brukerstyrt personlig assistanse (BPA), støttekontakt og helsetjenester i 2016. Dette tilsvarer vel 50 000 årsverk, hvorav 20 000 årsverk gjelder helsetjenester i hjemmet og 3 500 årsverk til BPA. Timeregistreringene stemmer godt overens med de rapporterte årsverkene for helsetjenester i hjemmet.

Se analysenotat om Botid i sykehjem og varighet av tjenester til hjemmeboende