​Dekningen av elektronisk oppgjør og samhandling hos leger er tilnærmet 100 prosent. Om lag 80 prosent av tannlegene, cirka 75 prosent av psykologene og 60 prosent av fysioterapeutene bruker slike løsninger. Det viser nye tall fra Helsedirektoratets oppgjørssystem KUHR.

For leger og tannleger har det vært en jevn vekst i dekningen fra 2009. For psykologene og fysioterapeutene har veksten vært særlig sterk siden 2015. Bare i løpet av siste halvår 2016 vokste dekningen av fysioterapeuter med om lag 40 prosentpoeng, fra en dekning på cirka 20 prosent til om lag 60 prosent. Det er forventet ytterligere vekst i dekningen etter hvert som stadig flere tjenester og administrative rutiner foregår elektronisk og krever digitale løsninger.

Drivkreftene i den stadig økende dekningen er dels økonomiske stimuli, dels automatisering av rutiner, og dels regulering. Alle behandlergruppene har fått økonomisk støtte fra helsemyndighetene for å ta i bruk elektroniske løsninger, og etter hvert som utviklingen krever det, har elektroniske samhandlingskanaler blitt en nødvendighet. Det har også blitt inngått frivillige avtaler mellom profesjonene og helsemyndighetene om å øke elektronisk informasjonsutveksling.

Finansiering og forskriftsendringer

Fastleger og legespesialister fikk i 2009 finansiering for å koble seg til Norsk Helsenett, og for å sende oppgjørskrav og sykmeldinger elektronisk. Fra 1.1.2010 ble det forskriftsfestet at leger skulle sende oppgjørskrav og sykmeldinger elektronisk. Dette falt i tid sammen med automatisering av frikort for egenandelstak 1 fra 1.6.2010. Behandlerne måtte da doble sin innsendingshyppighet, noe som bidro ytterligere til elektronisk innsending av oppgjør.

Tannlegeforeningen har vært aktive pådrivere for å få tannleger knyttet til Norsk Helsenett og har i samarbeid med KS, fylkeskommunene og Helsedirektoratet fått mange av sine medlemmer til å sende oppgjørene sine over linje til Helfo. Fra 1. januar 2011 måtte alle tannleger, med enkelte unntak, som har avtale om direkteoppgjør med Helfo sende sine oppgjørskrav elektronisk over nett.

Frivillige avtaler og finansielle incentiver

Prosjektet «ELIN psykolog» som pågikk i 2013 hadde som formål å øke elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere. Prosjektet var et samarbeid mellom Psykologforeningen, journalleverandører, Norsk Helsenett og Helsedirektoratet. Prosjektet bidro til EPJ-utvikling, vellykket utprøving av elektronisk meldingsutveksling, og la grunnlag for videre samarbeid. I 2015 ble det i avtalen mellom Norsk psykologforening, Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene enighet om å ta inn krav om at psykologer med praksis større enn 50 % skulle være tilknyttet Helsenettet. Driftstilskuddet ble økt for å kompensere for utgiftene.

Automatiseringen av frikort for egenandelstak 1 fra 1.6.2010 medførte at psykologene måtte doble sin innsendingshyppighet, noe som bidro til elektronisk innsending av oppgjørskrav. I forbindelse med automatisering av frikort for egenandelstak 2 fra 1. januar 2017 fikk psykologer krav om elektronisk innrapportering av egenandeler.

Fra 1. juli 2014 har fysioterapeutene hatt en takst som bidrar til finansiering av etableringsavgiften for å knytte seg til Helsenettet. Taksten førte imidlertid ikke til noen sterk økning av fysioterapeuter som sendte inn oppgjørskrav elektronisk.

Den store positive endringen på fysioterapiområdet startet 2. halvår 2016. Den må sees i sammenheng med at frikort for egenandelstak 2 ble automatisert 1. januar 2017. Med virkning fra denne datoen ble det forskriftsfestet at fysioterapeuter skulle sende inn egenandeler (dvs oppgjørskrav) elektronisk hver 14. dag.

For å kompensere ytterligere for utgiftene, får fysioterapeutene også økonomisk støtte i form av takster for å koble seg til Helsenettet og sende oppgjørene sine elektronisk.

Figuren viser utvikling i hvor stor andel av hver behandlergruppe som sendte oppgjørskrav elektronisk til Helfo per måned i perioden 2008 til (februar) 2017:

 Kilde: Helsedirektoratets oppgjørssystem KUHR