Vi har også fått avklart at utdanningen ikke kvalifiserer for utøvelse av kliniske oppgaver i ungarsk helsevesen uten at dette skjer i et spesialiseringsløp.  Siste avklaringer fra Ungarn kom i brev den 30.5.2017 til Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet fikk brevet oversendt dagen etter. Avklaring av alle relevante forhold i vurderingen av denne utdanningen har tatt tid. Helsedirektoratet startet å utrede dette i slutten av april 2016. Direktoratet fikk da informasjon fra ungarske myndigheter  som gjorde at vi endret godkjenningspraksisen for disse søkerne.

Helsedirektoratet har pr i dag behandlet alle klager på avslag autorisasjon og lisens for ELTE kandidatene. Klagene er oversendt til Helseklage som har fattet vedtak i noen av sakene.

Forslag til løsning for søkere med utdanning fra ELTE i Ungarn

Praksisomleggingen har rammet et betydelig antall kandidater med utdanning fra ELTE i Ungarn. 
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet sendte Helsedirektoratet ut et brev til landets fire universiteter som tilbyr profesjonsutdanning i psykologi hvor vi ba dem beskrive mulige kompetansehevende tiltak for søkere som rammes av praksisomleggingen. Formålet med tiltakene er å sikre et kunnskaps- og ferdighetsnivå til det som kreves i læringsmålene i den profesjonsgivende norske psykologutdanningen.  Formålet er at søkerne på sikt skal kunne kvalifisere for autorisasjon.

Som ledd i denne prosessen forlenger Helsedirektoratet lisensen til de søkerne som allerede før praksisomleggingen hadde fått innvilget lisens og er i veiledet praksis eller som har gjennomført praksis, og som videre har søkt autorisasjon.

Fornyelsen gjelder frem til 31.12.2018. Vi understreker at denne fornyelsen av lisensene ikke innebærer noen automatikk i at kandidatene derved senere vil få autorisasjon.

Det arbeides nå med å detaljere et opplegg for kompletterende utdanning for de kandidatene som før praksisomlegging hadde fått, og jobbet på, lisens som psykolog. Disse har således hatt mulighet til å opparbeide seg relevant praksis som psykolog.
Ettersom det kreves offentlig godkjenning i form av autorisasjon eller lisens for å jobbe under tittelen psykolog, har kandidater som ikke har fått lisens ikke mulighet til å jobbe under veiledning for å tilegne seg relevant praksis som psykolog. Arbeidspraksis som er opparbeidet uten lisens kan ikke tillegges vekt i vurderingen av om det foreligger rett til autorisasjon etter helsepersonelloven § 48 a første ledd bokstav d om nødvendig kyndighet.

Profesjonsutdanningen er standarden

Det er mange som studerer psykologifag i Norge, men det er bare profesjonsutdanningen i psykologi som gir rett til beskyttet tittel og autorisasjon som psykolog i Norge. Derfor er profesjonsutdanningen standard for hvilke kvalifikasjoner som må forventes fra utenlandsutdannete. Det gjelder både når utdanningen vurderes etter EØS-regelverket og etter reglene om jevngodhet, nødvendig kyndighet og lisens.

Finansiering fra Lånekassen av utenlandsstudiene har ikke betydning for om studiet gir godkjenning som helsepersonell i Norge. En ikke-klinisk masterutdanning i psykologi finnes også i Norge og utdanningen kan brukes til flere andre yrker innen psykologi, for eksempel rådgivning og forskning. Utdanningsinstitusjoner og Psykologiforbundet har oversikt over yrker som er aktuelle med en mastergrad i psykologi.

Bakgrunnsinformasjon om tidligere praksis for Ungarn

Helsedirektoratet, og tidligere SAK eller SAFH, har gitt autorisasjon til totalt 23 personer med psykologiutdanning fra Ungarn. Den første ble gitt i 2005, og fram til 2013 var det totalt åtte personer med ungarsk utdanning som hadde fått autorisasjon som psykolog i Norge. Flere av årene i denne perioden kom det ingen søknader i det hele tatt, og flere av søkerne var ungarske statsborgere som hadde autorisasjon som klinisk psykolog i Ungarn fra før, og som også ville fått autorisasjon i dag.

I 2014 var det en tydelig økning i antall norske statsborgere som søkte autorisasjon som psykolog i Norge med utdanning fra ELTE i Budapest. Det ble da innhentet et faglig råd fra Universitetet i Oslo som saksbehandlingen ble basert på. Da ble det forutsatt at denne utdanningen ga adgang til selvstendig yrkesutøvelse som psykolog i Ungarn, og de ble derfor gitt lisens til å ta nødvendig praksis i Norge.

Da antallet psykologer med denne utdanningen økte i Norge, fant vi grunn til å undersøke nærmere om saksbehandlingen av ELTE-kandidatene var korrekt etter EØS-regelverket. Vi innhentet da informasjon fra ungarske myndigheter som viste at vi hadde behandlet dette feil. Vi fikk kjennskap til at utdanningen ikke ga autorisasjon eller rett til yrkesutøvelse som psykolog i Ungarn og vi hadde da ikke noe annet valg enn å endre saksbehandlingspraksis umiddelbart.

Autorisasjon for pasientenes sikkerhet

Autorisasjonsordningen for helsepersonell skal verne om pasientsikkerhet, kvaliteten og tilliten til den norske helse- og omsorgstjenesten. Helsedirektoratet har ansvaret for at helsepersonell som får adgang til å behandle pasienter i Norge er faglig kvalifisert, noe som er en forutsetning for at helsepersonell kan utøve yrket forsvarlig.  

Ny autorisasjonsvurdering av polsk psykologiutdanning

Søkere med polsk masterutdanning i psykologi vil kunne få autorisasjon i Norge. Helsedirektoratet vil nå vurdere søknader fra søkere med polsk masterutdanning på nytt. Det gjelder også søkere som allerede har fått avslag.
Direktoratet har på bakgrunn av dialog mellom norske og polske myndigheter konkludert med at polsk masterutdanning i psykologi gir rett til lovregulert yrke som psykolog i Polen. Tidligere har Helsedirektoratet, på bakgrunn av informasjon fra polske myndigheter, lagt til grunn at den reelle reguleringen av yrkesutøvelsen ikke var på plass i Polen. Vi har derfor gitt avslag på søknad om autorisasjon og lisens for søkere med polsk mastergrad i psykologi.
Norske myndigheter må følge EØS-regelverket som krever at vi må godkjenne utdanninger som gir rett til å utøve lovregulert yrke i utdanningslandet. Det er bakgrunnen for at Helsedirektoratet nå vurderer søknader fra søkere med polsk masterutdanning i psykologi på nytt. Alle vil få en individuell vurdering av hvilke mangler de eventuelt har i sin utdanning, hvordan manglene kan kompenseres, og om de kan gis lisens for å gjennomføre et praksisløp som kan føre til norsk autorisasjon som psykolog.
Søkere som kan dokumentere en masterutdanning som gir rett til lovregulert yrkesutøvelse som psykolog i Polen, vil dermed kunne oppnå autorisasjon i Norge dersom de gjennomfører de krav helsemyndighetene setter til kompenserende tiltak for eventuelle mangler i utdanningen.

 

Kontakt

​Autorisasjon:
​​autorisasjon@helsedir.no