Vi har også fått avklart at utdanningen ikke kvalifiserer for utøvelse av kliniske oppgaver i ungarsk helsevesen uten at dette skjer i et spesialiseringsløp.  Siste avklaringer fra Ungarn kom i brev den 30.5.2017  til Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet fikk brevet oversendt dagen etter. Avklaring av alle relevante forhold i vurderingen av denne utdanningen har tatt tid. Helsedirektoratet startet å utrede dette i slutten av april 2016. Direktoratet fikk da informasjon fra ungarske myndigheter  som gjorde at vi endret godkjenningspraksisen for disse søkerne.

Helsedirektoratet behandler nå klagene på avslag autorisasjon og lisens for ELTE-studentene. Klagene blir behandlet fortløpende.

Praksisendring for søkere med mastergrad i psykologi fra Polen

Det er nå også avklart at heller ikke mastergrad i psykologi fra Polen kvalifiserer for lovregulert yrkesutøvelse  som psykolog i Polen. Siste informasjon fra Polen kom i brev til Helse- og omsorgsdepartementet den 14.6.2017, som Helsedirektoratet har fått oversendt til vurdering. Polen opplyser at yrkesreguleringen for psykologer er forbeholdt personer med mastergrad og som i tillegg har fullført et 4-årig spesialiseringsløp. Polen uttaler at en mastergrad i psykologi kvalifiserer for uregulert yrkesutøvelse for en rekke kliniske oppgaver, som en del av et medisinsk team. Utdanningen kvalifiserer imidlertid ikke for diagnostisering og enkelte andre oppgaver overfor særlig sårbare personer. Avklaring av alle relevante forhold i vurderingen av denne utdanningen har tatt tid. Helsedirektoratet startet å utrede dette i september 2016.

På bakgrunn av de nye opplysningene må Helsedirektoratet legge om sin godkjenningspraksis. Dette kan få konsekvenser for søknader om lisens og autorisasjon. Søkere som ikke har minst to års yrkeserfaring som psykolog fra Polen eller et annet EØS-land, kan vi ikke behandles etter EØS-regelverket.

Helsedirektoratet vil nå starte behandlingen av søknader om godkjenning av psykologiutdanning fra Polen. For øvrig understreker vi at hver enkelt søknad om godkjenning av utdanning fra disse landene, blir vurdert individuelt.

Forsøker å finne løsning for psykologer med lisens – fornyet lisens i påvente av avklaringer

Praksisomleggingen har rammet et betydelig antall kandidater fra Ungarn, samt noen fra Polen. 

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet sender Helsedirektoratet nå ut et brev landets fire universiteter som tilbyr profesjonsutdanning i psykologi hvor vi  ber dem beskrive mulige kompetansehevende tiltak for søkere som rammes av praksisomleggingen. Formålet med tiltakene er å sikre et kunnskaps- og ferdighetsnivå til det som kreves i læringsmålene i den profesjonsgivende norske psykologutdanningen.  Formålet er at søkerne på sikt skal kunne kvalifisere for autorisasjon.

Som ledd i denne prosessen forlenger Helsedirektoratet lisensen til de søkerne som har fått innvilget lisens og er i veiledet praksis eller som har gjennomført praksis og som søker autorisasjon.

Fornyelsen gjelder i første omgang frem til 31.12.2017. Vi understreker at denne fornyelsen av lisensene IKKE innebærer noen automatikk i at kandidatene derved senere vil få autorisasjon.

Profesjonsutdanningen er standarden

Det er mange som studerer psykologifag i Norge, men det er bare profesjonsutdanningen i psykologi som gir rett til beskyttet tittel og autorisasjon som psykolog i Norge. Derfor er profesjonsutdanningen standard for hvilke kvalifikasjoner som må forventes fra utenlandsutdannete. Det gjelder både når utdanningen vurderes etter EØS-regelverket og etter reglene om jevngodhet, nødvendig kyndighet og lisens.

Finansiering fra Lånekassen av utenlandsstudiene har ikke betydning for om studiet gir godkjenning som helsepersonell i Norge. En ikke-klinisk masterutdanning i psykologi finnes også i Norge og utdanningen kan brukes til flere andre yrker innen psykologi, for eksempel rådgivning og forskning. Utdanningsinstitusjoner og Psykologiforbundet har oversikt over yrker som er aktuelle med en mastergrad i psykologi.

Bakgrunnsinformasjon om tidligere praksis for Ungarn

Helsedirektoratet, og tidligere SAK eller SAFH, har gitt autorisasjon til totalt 23 personer med psykologiutdanning fra Ungarn. Den første ble gitt i 2005, og fram til 2013 var det totalt åtte personer med ungarsk utdanning som hadde fått autorisasjon som psykolog i Norge. Flere av årene i denne perioden kom det ingen søknader i det hele tatt, og flere av søkerne var ungarske statsborgere som hadde autorisasjon som klinisk psykolog i Ungarn fra før, og som også ville fått autorisasjon i dag.

I 2014 var det en tydelig økning i antall norske statsborgere som søkte autorisasjon som psykolog i Norge med utdanning fra ELTE i Budapest. Det ble da innhentet et faglig råd fra Universitetet i Oslo som saksbehandlingen ble basert på. Da ble det forutsatt at denne utdanningen ga adgang til selvstendig yrkesutøvelse som psykolog i Ungarn, og de ble derfor gitt lisens til å ta nødvendig praksis i Norge.

Da antallet psykologer med denne utdanningen økte i Norge, fant vi grunn til å undersøke nærmere om saksbehandlingen av ELTE-kandidatene var korrekt etter EØS-regelverket. Vi innhentet da informasjon fra ungarske myndigheter som viste at vi hadde behandlet dette feil. Vi fikk kjennskap til at utdanningen ikke ga autorisasjon eller rett til yrkesutøvelse som psykolog i Ungarn og vi hadde da ikke noe annet valg enn å endre saksbehandlingspraksis umiddelbart.

Autorisasjon for pasientenes sikkerhet

Autorisasjonsordningen for helsepersonell skal verne om pasientsikkerhet, kvaliteten og tilliten til den norske helse- og omsorgstjenesten. Helsedirektoratet har ansvaret for at helsepersonell som får adgang til å behandle pasienter i Norge er faglig kvalifisert, noe som er en forutsetning for at helsepersonell kan utøve yrket forsvarlig.  

 

Kontakt

​Autorisasjon:
​​autorisasjon@helsedir.no