​Da iverksettes både reglene om standardisert innpakning av tobakksvarer og forbudet mot damping av e-sigaretter på alle steder hvor det i dag er forbudt å røyke.

E-sigaretter inn i røykeloven

Både e-sigaretter med og uten nikotin er omfattet av dampeforbudet. E-sigaretter omfattes allerede av tobakksskadelovens andre begrensninger, som reklameforbud og aldersgrense på 18 år.

Stortinget har også vedtatt å oppheve forbudet mot salg av e-sigaretter med nikotin, men denne endringen vil først tre i kraft i løpet av 2018. Frem til ikrafttredelse er det fortsatt forbudt å produsere, importere og omsette e-sigaretter og e-væske/e-juice med nikotin i Norge.

Standardisert innpakning

Den nye reguleringen vil innebære at tobakkspakningene skal ha lik farge og utforming. Produsentenes egne logoer, symboler, bilder, farger eller annen form for reklame er ikke tillatt. Formålet med å innføre nøytrale tobakkspakker er å bidra til at barn og unge ikke begynner med røyk og snus.

For at produsentene skal ha tid til å endre pakningene vil det være en overgangsperiode på ett år for produkter som allerede er på markedet. Nye produktvarianter omfattes ikke av overgangsperioden og skal ha standardisert innpakning fra de lanseres. Etter 1. juli 2018 skal all røyk og snus som selges i Norge være i standardiserte pakninger.

 

Om e-sigaretter

  • ­Hovedgrunnen til at e-sigaretter kommer inn under «røykeloven» er at eksponering for damp fra e-sigaretter kan innebære helserisiko for enkelte sårbare grupper.
  • Det som kommer ut av e-sigaretten danner en sky av små væskepartikler og organiske partikler, og kalles gjerne damp eller aerosol. Denne er trolig langt mindre skadelig enn sigarettrøyk, men det finnes stoffer i e-sigarettene som kan medføre helseskader og plager.
  • E-sigaretter er mindre skadelig enn tobakksrøyking, men ikke uten helserisiko, ifølge Folkehelseinstituttets rapport Helserisiko ved bruk av e-sigaretter (fhi.no).
  • E-sigaretter er et relativt nytt produkt, så man kjenner ikke de langsiktige konsekvensene ennå. Myndighetene ønsker ikke at unge skal begynne å bruke e-sigaretter.
  • Forskningen hittil tyder på at e-sigaretter kan hjelpe røykere til å slutte.
  • Les mer om e-sigaretter på helsenorge.no

Om standardiserte tobakkspakninger

  • ​Norge er det fjerde landet i verden som innfører standardiserte røykpakker, og det første landet i verden som innfører standardiserte snusbokser. Australia var først ute med standardiserte røykpakker, som de har hatt siden 2012. Storbritannia og Frankrike innførte standardisering i fjor.
  • Forskning viser at standardisert innpakning øker effekten av de obligatoriske helseadvarslene på pakningene. Samtidig reduseres risikoen for at pakningens design i seg selv gir et inntrykk av liten helserisiko.
  • Den fulle effekten av standardisert innpakning vil først kunne fastlås etter lang tid, men resultatene i Australia er lovende. Det anslås at 25 prosent av nedgangen i røyking i Australia er en direkte effekt av tiltaket.