​Dette er et av funnene i rapporten Samdata spesialisthelsetjenesten 2015, som publiseres av Helsedirektoratet 1. september.

I 2015 var nærmere 2,6 millioner pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten (somatikk, psykisk helsevern og rus samlet). Disse pasientene hadde om lag 11,5 millioner polikliniske konsultasjoner og nær 900 000 døgnopphold. Korrigert for befolkningsvekst var det nedgang i døgnvirksomheten i somatikk og psykisk helsevern for voksne. For rusbehandling (TSB) har døgnvirksomheten økt de to siste årene. I 2015 ble det brukt om lag 138 milliarder kroner i spesialisthelsetjenesten. Alle de regionale helseforetakene hadde positive økonomiske resultater i 2015. Dette er fjerde år på rad at alle regionene oppnår et slikt resultat.

- Det er veldig bra at stadig flere pasienter får et tilbud fra spesialisthelsetjenesten, og at produktiviteten øker i tre av i alt fire helseregioner. Rusbehandlingen utvikler seg også i tråd med de helsepolitiske målene. Psykisk helsevern når dessverre ikke målene i samme grad, og her må helseregionene styre utviklingen i ønsket retning, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Aktivitetsvekst ved poliklinikkene

Det har vært sterk aktivitetsvekst ved de somatiske poliklinikkene de to siste årene. Antall konsultasjoner per innbygger økte med godt over 6 prosent fra 2013 til 2015, og med drøyt 4 prosent fra 2014-2015. Det var 1 119 konsultasjoner per 1 000 innbyggere i 2015. Aktivitetsveksten ved poliklinikkene har kommet både gjennom vekst i antall pasienter per innbygger og gjennom økning i antall konsultasjoner per pasient.

Bruk av somatiske sykehustjenester for eldre 67-79 år følger i stor grad utviklingen vi ser for alle aldersgrupper samlet, med reduksjon i døgnaktivitet per innbygger og vekst i poliklinisk virksomhet, særlig siste to år. For befolkningen fra 80 år og eldre økte antall innlagte pasienter og døgnopphold per innbygger svakt, og vi ser en sterkere vekst i polikliniske konsultasjoner per innbygger.

Innen psykisk helsevern for voksne har antall polikliniske konsultasjoner per 1 000 innbyggere økt med drøyt 16 prosent fra 2011 til 2015. Også i psykisk helsevern for barn og unge har det vært en sterk vekst i polikliniske konsultasjoner per innbygger på om lag 13 prosent i siste femårsperiode, mens det for rusbehandling var en vekst i polikliniske konsultasjoner per innbygger på nær 36 prosent.

For rusbehandling (TSB) har det de siste tre årene vært en økning i antall innleggelser per innbygger, ulikt det vi finner for psykisk helsevern voksne og somatisk virksomhet. Veksten i døgnaktivitet i TSB skyldes både en økning i kapasitet gjennom etablering av nye private døgnplasser, samt etablering av akuttposter som ofte har mange innleggelser av kortere varighet.

Sterkere vekst i kostnader siste år

Samlede driftskostnader for spesialisthelsetjenesten var i 2015 på om lag 138 milliarder kroner. Det tilsvarer en realvekst på 1,2 prosent (basert på prisindeks fra SSB). Korrigering for prisendring har vært krevende siste år på grunn av ulikt resultat av beregninger med og uten pensjonskostnader. Dette synligjøres ved at driftskostnader eksklusive pensjon hadde en realvekst på 2,4 prosent siste år (når prisjustering benyttet i Statsbudsjettet legges til grunn). Vår vurdering per i dag er at realveksten er nærmere 2 prosent enn 1,2 prosent.

Realveksten fra 2011 til 2015 var på 5,5 prosent, og fra 2006 til 2015 var den 12 prosent (basert på prisindeks fra SSB) når man ikke korrigerer for befolkningsvekst. Når det tas hensyn til befolkningsutviklingen var realveksten fra 2006 til 2015 på kun 0,6 prosent, herav 0,3 prosent siste år (det har vært år med realnedgang i perioden etter 2006).

Sterkere vekst i rusbehandling

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å ha en sterkere vekst i psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) enn for somatisk virksomhet. Basert på aktivitet, kostnader og ventetid har alle regioner siste år (2014-15) oppnådd målet for TSB. Måloppnåelsen er ikke like tydelig i psykisk helsevern. Den polikliniske aktiviteten målt i antall konsultasjoner har i all hovedsak vært sterkere i psykisk helsevern enn i somatikken, men i kostnader, ventetid og årsverk (nasjonalt) er utviklingen i psykisk helsevern svakere.

Produktivitetsforbedring

I 2015 var kostnadsnivået for somatisk virksomhet 53 449 kroner per DRG-poeng, som var litt lavere enn nivået i 2011. Størrelsen på reduksjonen avhenger av hvilken prisindeks man velger å måle mot, men produktivitetsforbedringen fra 2014 til 2015 antas å være om lag 1 prosent. Årsaken til forbedring er en sterkere aktivitetsvekst enn vekst i kostnader.

Helse Sør-Øst hadde den sterkeste produktivitetsforbedringen i perioden. Helse Nord fikk en produktivitetsnedgang gjennom svakere vekst i aktivitet (DRG-poeng) samtidig som kostnadene økte.

Det var i 2015 noe større regionale forskjeller i kostnadsnivået (målt per DRG-poeng) for somatisk virksomhet enn i 2011. Det skyldes at aktiviteten i Helse Nord ikke har økt i samme takt som for de øvrige regionene.

Kostnader per pasient har siste år blitt redusert både innen psykisk helsevern og TSB. Denne nedgangen kan både knyttes til en større andel polikliniske pasienter og en økning i konsultasjoner per fagårsverk.