​I 2016 var det drøyt 2000 pasienter som benyttet ordningen, som går ut på at private tilbydere, også de uten avtale med regionalt helseforetak, kan godkjennes som leverandører av spesifikke helsetjenester. Dette økte til om lag 4800 pasienter i 2017, og hittil i 2018 har drøyt 3000 pasienter benyttet tjenester i ordningen. Dette fremkommer i et notat fra Helsedirektoratet
Somatiske tjenester er det som brukes mest, og da primært utredninger og dagkirurgiske inngrep. Det er imidlertid rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern for voksne som har høyest nivå på utbetalte refusjoner. Dette skyldes at disse tjenesteområdene gir pasientene døgntilbud med til dels mange oppholdsdøgn.
Pasienter som benytter rusbehandling har i hovedsak kommet fra Helse Vest, men stadig flere pasienter fra Helse Sør-Øst og Helse Nord bruker også disse tjenestene. Psykisk helsevern for voksne og somatisk tjenester brukes i all hovedsak av pasienter fra Helse Sør-Øst.
Helsedirektoratet vil fremover lage og publisere tertialvise statusnotater for godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg.