​Dette er noen av funnene i to nye analysenotater fra Helsedirektoratet, Utvikling i bruk av fastlege og legevakt og Listelengde og pasientenes kontakt med allmennlegetjenesten. Notatene er del av Samdata kommune, Helsedirektoratets serie av analyser av helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner.


Fra 2010 til 2016 har antall pasienter og konsultasjoner hos fastlege økt med henholdsvis 9 og 11 prosent. Dette er noe mer enn befolkningsveksten i samme periode. I 2016 hadde 74 prosent av befolkningen minst en kontakt med fastlege i løpet av året.
Vi finner samtidig noe nedgang i hvor stor andel av befolkningen som oppsøker legevakt, men de som oppsøker legevakten bruker den oftere enn før.

Eldre bruker mest legetjenester

Det er særlig de eldste pasientene som har hyppigere bruk av legetjenester enn før. I 2010 hadde eldre over 90 år 3,8 legekonsultasjoner per innbygger hos enten fastlege eller legevakt, og i 2016 var tallet økt til nesten 4,7. 
I tillegg til konsultasjoner har det vært sterkt vekst i enkle kontakter per brev og telefon. Denne typen kontakter har hatt sterk vekst fra 2010 til 2016, mye på grunn av innføringen av e-resept i 2011.
Omfanget av sykebesøk har gått ned fra 2010 til 2016. Sykebesøk tilbys hovedsakelig de eldste pasientene.

Variasjoner mellom fastlegene

Det er stor variasjon mellom fastlegelistene når det gjelder hvor ofte og hvor mye pasientene bruker allmennlegetjenesten. Forskjeller i kjønn- og alderssammensetning mellom listene er en viktig forklaring på forskjellene i kontaktomfang. Voksne kvinner og eldre er oftere i kontakt med tjenestene enn unge/middelaldrende menn.
Analysene viser at innbyggere på lange lister samlet sett hadde noe mindre kontakt med allmennlegetjenesten enn innbyggerne som var tilknyttet kortere lister. Forskjellene etter listelengde gjenfinnes for alle aldersgrupper og for både kvinner og menn. Mønsteret gjelder også alle landsdeler.


- Fastlegene er førstelinjen i pasientenes helsetjeneste. Vi ser at fastlegene har en krevende arbeidssituasjon med stadig flere oppgaver. Vi må ha åpen debatt om, og vurdere tiltak for, å sikre pasientenes tilgang til fastlegen og gi fastlegene en god arbeidshverdag. Primærhelseteam, som er under innføring, kan avlaste fastlegens arbeidsmengde. Men vi lytter også til de signalene som kommer, spesielt fra de yngre legene, om at fast ansettelse og fastlønn kan være gode tiltak for å rekruttere og beholde gode leger i den viktige førstelinjen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.