Dette viser nye tall fra Samdata fra Helsedirektoratet.
Det er særlig tallet på polikliniske pasienter som øker. I 2017 ble 145 000 behandlet ved poliklinikkene. Tallet på døgnpasienter (ca 27 000) og pasienter hos avtalespesialistene (ca 50 000) har holdt seg relativt stabilt de siste årene.
Siden 2013 har antall polikliniske kontakter økt med 17 prosent. Antall refusjonsberettigede konsultasjoner har økt mer, men dette må sees i sammenheng med omleggingen av finansieringssystemet fra 2017.
I samme periode har antall oppholdsdøgn blitt redusert med syv prosent. Antall utskrivninger har økt med to prosent.