Flere skal overleve hjertestans, hjerneslag, hjerteinfarkt og alvorlige ulykker. Det er utgangspunktet for samfunnsdugnaden Sammen redder vi liv. Bedre førstehjelpskunnskap i befolkningen, laverer terskel for å ringe 113 og ny teknologi er de viktigste virkemidlene.

– 113-sentralene har med veldig enkle grep greid å spare inn 35 sekunder fra de tar telefonen til de gjenkjenner hjertestans, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. – De sekundene kan i seg selv være avgjørende, men det er lite sammenliknet med hva vi skal få til med alle de ulike tiltakene i dugnaden.


Publikum er den viktigste ressursen

Norge har et av verdens beste akuttmedisinske apparat. Likevel dør det hvert år et betydelig antall mennesker som følge av akutt sykdom eller skade. I tillegg får mange av de som overlever varige og alvorlige funksjonstap.

Utfallet ved de mest akutte tilstander avhenger i stor grad av kombinasjonen av tidlig iverksatte førstehjelpstiltak og tidlig diagnostikk og behandling i helsetjenesten. Og det er ikke for få eller for trege ambulanser som er hovedproblemet. På tross av en godt utbygget ambulansetjeneste er det ikke er mulig å dimensjonere beredskapen slik at en alltid når fram til pasienten i tide når sekundene teller.


– Det største potensialet ligger i at publikum og andre ressurser tidlig skjønner når det haster, varsler 113 og iverksetter enkle livreddende førstehjelpstiltak med veiledning fra 113 før ambulanse/lege ankommer, sier Guldvog. – Et hovedmål for Sammen redder vi liv er derfor å mobilisere publikum som akuttmedisinsk ressurs, trygge befolkningen på at de alltid får hjelp og veiledning fra operatørene ved medisinsk nødtelefon 113, som førstehjelper er du er aldri alene.


Denne mobiliseringen skal foregå gjennom en modell for livslang førstehjelpsopplæring først og fremst retter seg mot å gjøre publikum i stand til gjenkjenne og håndtere de mest tidskritiske akuttmedisinske tilstandene – hjertestans, hjerteinfarkt, hjerneslag og alvorlige skader.

I den andre enden skal det jobbes langs et teknologispor – hvor man ved hjelp av ny teknologi skal spare tid som kan være avgjørende når det haster.

Om sammen redder vi liv

Dugnaden er en kraftsamling som samler frivillige organisasjoner, myndigheter, fagmiljø og stiftelser. Målet er å samle kreftene å få til mer i samspill enn hver for seg. Måler er å involvere alle samfunnssektorer og arenaer og styrke samfunnets samlede kompetanse og beredskap. Helsedirektoratet skal lede og koordinere dette samarbeidet som er unikt både nasjonalt, og internasjonalt.

Gjensidigestiftelsen er en hovedsamarbeidspartner for dugnaden og har så langt bevilget 21,7 MNOK til ulike delprosjekter. I tillegg har Lærdalsfondet kunngjort at de vil bidra med midler til forskning. Aktørene har utarbeidet en felles strategi som angir mål og retning for samarbeidet.

Film om arbeidet

Conrad Bjørshol, leder for 113-prosjektet: https://youtu.be/qVBBj1fzzJc

Øistein Mjærum, kommunikasjonsdirektør i Røde Kors om førstehjelpsopplæring i barnehagen: https://youtu.be/nkj7SLPEEhsK

Marit Røed Halvorsen, prosjektleder for Nasjonal førstehjelpsopplæring i grunnskolen: https://youtu.be/7Euf5ela5Yk