Dette er bakgrunnen for at Helsedirektoratet i en ny kampanje går tydelig ut med informasjon om risikoen for fosteret ved snusing under graviditeten.

Flere kjenner ikke til risikoen

Nesten halvparten av befolkningen i alderen 16–45 er usikre på, eller vet ikke, om mors snusbruk under graviditeten fører til økt risiko for dødfødsel og for tidlig fødsel.

Det viser en spørreundersøkelse Opinion har gjort for Helsedirektoratet blant et landsrepresentativt utvalg på 1 000 kvinner og menn i alderen 16–45 år.

– Resultatene tyder på at det er stor usikkerhet og lite kunnskap om skadevirkningene av snusbruk i svangerskapet. Derfor retter vi nå oppmerksomheten mot risikoen for fosteret ved snusing under graviditeten, og går ut med tydelig informasjon både til befolkningen og helsepersonell, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Det har vært en sterk økning i snusbruk blant unge kvinner de siste ti årene. 13 prosent av kvinner i alderen 16–24 år bruker snus daglig, og i tillegg bruker 5 prosent av kvinnene i denne aldersgruppen snus av og til.

– Økningen i snusbruk blant unge kvinner er bekymringsfull, fordi det kan føre til at flere gravide vil bruke snus i årene som kommer. For mange vil det være vanskelig å slutte med snus når man blir gravid. Derfor er det beste å slutte før man blir gravid, eller aller helst ikke begynne, sier Granlund.

Kunnskapen om skadevirkningene av alkohol er tydelig større enn om snus. Mens de aller fleste vet at alkoholinntak i svangerskapet øker risikoen for fosterskader, er det stor usikkerhet rundt hvorvidt bruk av snus i svangerskapet kan føre til redusert fødselsvekt eller prematur fødsel og dødfødsel.

Gravide snakker først og fremst med helsepersonell om alkoholbruk og røyking, ikke så mye om snusbruk i svangerskapet.

Avhengighet og stress er hinder for å slutte

Helsedirektoratet har også gjort en spørreundersøkelse blant leger (i primærhelsetjenesten) og jordmødre for å kartlegge behov for kompetanse om snus og helseskader under graviditeten. Nesten tre av fire har tro på at det å ta opp temaet med pasienter vil bidra til at flere slutter med snus.

– Legene og jordmødrene er også spurt om hva de gravide selv opplever som det største hinderet for å slutte. De svarer at avhengighet, stress, motivasjon og manglende kunnskap er grunner for at det er vanskelig å slutte for den gravide, sier Granlund.

Granlund påpeker at det er gledelig at undersøkelsen tyder på at bruk av snus i stor grad følges opp i de tilfeller der den gravide opplyser om snusbruk, og at nesten ingen av legene eller jordmødrene tror en samtale om snus og helseskader vil føre til at de får en dårligere relasjon til den gravide. Granlund er også glad for at det nå med nytt helsekort for gravide blir spurt om snusbruk. Det vil på sikt gjøre det mulig å kartlegge hvor mange gravide som faktisk snuser.

Se kampanjefilmen (youtube.com)

Illustrasjonsbilde fra kampanjefilm: kvinner på babyshower

 

Fagseminar

Det ble gjort opptak av lanseringsseminar om kampanjen med faglige innlegg av Anna Gunnerbeck fra Karolinska universitetssykehus, Elisabeth Øya fra Folkehelseinstituttet og barnelege Ingebjørg Fagerli.

Fakta

Helserisiko for fosteret

 • Bruk av snus i svangerskapet gir risiko for fosteret som på mange måter er lik risikoen ved røyking i svangerskapet.
 • Det er sterke holdepunkter for at snusing i svangerskapet gir økt risiko for lav fødselsvekt, for tidlig fødsel og dødfødsel. Barn som er født for tidlig og har for lav fødselsvekt, har økt risiko for risiko for sykdom og død i spedbarnsalderen, og kan få varige skader og funksjonsnedsettelse.
 • Det er også indikasjoner på at snusing kan føre til svangerskapsforgiftning, leppe- og ganemisdannelser og øke risikoen for pustestans i nyfødtperioden.

Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutts rapport «Helserisiko ved bruk av snus» fra 2014 (fhi.no)

Økning i snusbruk blant unge kvinner

 • Snusbruk blant unge kvinner har økt kraftig de siste årene. For ti år siden var det knapt målbare tall. Nå bruker 13 prosent av kvinner i alderen 16–24 år snus daglig (38 000 kvinner). I tillegg bruker 5 prosent snus av og til (15 000 kvinner).
 • Det finnes ikke tall på hvor mange gravide som snuser, men man frykter at dette tallet vil øke fordi de unge kvinnene som snuser etter hvert vil bli gravide.
 • Det har vært en tydelig nedgang i andelen gravide som røyker siden 1999 da 26 prosent av kvinnene røykte ved begynnelsen og 18 prosent ved slutten av svangerskapet. Det er 7 prosent av de gravide som sier de røyker daglig eller av og til ved begynnelsen av svangerskapet, mens rundt 4 prosent av gravide røyker ved slutten av svangerskapet. Dette viser tall fra Medisinsk fødselsregister (2014).

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Medisinsk fødselsregister og Helsedirektoratet

Kunnskap i befolkningen om helserisiko

 • Nesten halvparten av de spurte er usikre på, eller vet ikke om, mors snusbruk under graviditet fører til økt risiko for prematur fødsel og dødfødsel. Flertallet vet derimot at alkohol og røyking kan gi fosterskader.
 • Kvinner og menn under 45 år har mest tillit til helsepersonell, særlig lege og jordmor, når det gjelder informasjon om røyking og snusbruk.
 • De fleste mener at det er riktig at lege og jordmor, men også partner, snakker med kvinner om livsstil i svangerskapet (røyking, snusbruk og alkoholbruk).
 • Gravide snakker mer med helsepersonell om alkoholbruk og røyking enn om snusing. I fire av fem tilfeller er det helsepersonell som tar initiativ til å snakke med gravide om livsstil.
 • Undersøkelsen er gjennomført av Opinion blant et landsrepresentativt utvalg på 1 000 kvinner og menn i alderen 16–24 år i desember 2015.

 

Mer informasjon og gode råd for hvordan slutte med snus finnes på slutta.no.

Metoder og hjelpemidler for snus- og røykeslutt (for helsepersonell).