​– Målet bør være at alle som tar rusmidler med sprøyte i Norge har tilgang på gratis brukerutstyr i egen kommune, sier Martin Blindheim, prosjektleder for Nasjonal overdosestrategi i Helsedirektoratet.

På oppdrag fra Helsedirektoratet har KORFOR laget en kommuneundersøkelse som blant annet viser at: 

  • Utdeling av utstyr for skadereduksjon er mest utbredt i større kommuner og i kommuner med en relativt omfattende rusproblematikk. Kombinert med tall fra BrukerPlan ser vi at 77 prosent av kartlagte brukere som injiserer, bor i kommuner som deler ut utstyr for injisering.
  • 19 større kommuner (over 20 000 innbyggere) med en relativt omfattende rusproblematikk deler ikke ut utstyr for injisering.

Les rapporten «Utdeling av utstyr for skadereduksjon ved rusmiddelbruk» (helse-stavanger.no, PDF).

Mange positive gevinster ved å dele ut rent brukerutstyr

Utdeling av rent brukerutstyr bidrar til å hindre spredning av smittsomme sykdommer, herunder HIV og hepatittvirus, og til å hindre skade knyttet til bruk av infisert sprøyteutstyr.

– I dag er det tilgang til god behandling for hepatitt C-infeksjon for alle som er bærere av viruset. Da er det ekstra viktig at det også gjøres en skikkelig innsats for å hindre at de som er behandlet, blir smittet på nytt fordi de ikke har tilgang på rent brukerutstyr, sier Martin Blindheim.

Utdeling av brukerutstyr er også en fin anledning til å snakke med brukerne om tryggere inntak av rusmidler (som f.eks. overgang fra injisering til røyking av heroin), lære brukerne bedre injeksjonsteknikk, bygge relasjoner, fange opp ekstra sårbare brukere og hjelpe folk videre.

Flere funn fra undersøkelsen

  • Et stort antall små kommuner svarer at de ikke har behov for å dele ut utstyr. Men tall fra BrukerPlan viser at samlet sett utgjør enkeltbrukere i små kommuner en relativt stor gruppe. I de 108 små kommunene som hverken deler ut utstyr for skadereduksjon eller svarer at de har behov for det, er det kartlagt totalt 168 injiserende rusmiddelbrukere.
  • 58 kommuner har behov for å dele ut mer eller annet utstyr enn det som deles ut i dag. Det er særlig nalokson nesespray som en ønsker å dele ut.
  • Undersøkelsen viser at de fleste som deler ut utstyr har kunnskap om bruk av utstyret. Kun seks av 67 kommuner rapporterer om mangelfull kunnskap.

Helsedirektoratet har bedt Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) gjenta undersøkelsen i tre år fremover for å kartlegge utviklingen på dette området.

Se også: