Dette presiseres i et brev til helsetjenesten 21. desember

Helsedirektoratet mottok 1. desember 2017 rapport fra et konsensuspanel nedsatt av Helsedirektoratet som har hatt som oppgave å gå gjennom kunnskap, vurdere jus og etikk og lytte til brukerstemmer knyttet til legemiddelassistert rehabilitering av kvinner i fertil alder og gravide kvinner. Konsensuspanelet er bredt sammensatt og har stor faglig tyngde.  

Når rapporten nå foreligger, vil Helsedirektoratet følge opp de rådene som gis.
Med bakgrunn i rapportens anbefalinger og konklusjoner har Helsedirektoratet startet et revisjonsarbeid på retningslinjen for gravide i legemiddelassistert rehabilitering. Helsedirektoratet vil tilstrebe en rask revisjonsprosess i samarbeid med ulike fagmiljøer. Sentrale brukerorganisasjoner vil også bli inkludert.

Føre-var-prinsippet

Konsensuspanelet legger til grunn at føre-var-prinsippet skal vektlegges i større grad enn det dagens retningslinje gjør da det ikke kan utelukkes at metadon og buprenorfin kan gi skade på fosteret. Dette vil Helsedirektoratet rette seg etter. Det er særlig tre forhold hvor dette vil få konsekvens for hvilke råd kvinner i LAR i fertil alder eller som er gravide får.
Konsensuspanelet konkluderer med at anbefalingen om opprettholdelse av bruk av LAR legemiddelet bør endres:
  • Fra nåværende retningslinje: Metadon eller buprenorfin bør opprettholdes under graviditeten. Anbefalingen bør være: Metadon eller buprenorfin kan opprettholdes under graviditeten.
  • Konsensuspanelet mener videre at nedtrapping ikke bør begrenses til å finne sted mellom uke 14 og 32 i svangerskapet slik det anbefales i dagens retningslinje.
  • Konsensuspanelet vurderer at buprenorfin er det foretrukne legemiddelet dersom LAR-medikament skal videreføres under graviditet.
Inntil det foreligger en revidert retningslinje, ber Helsedirektoratet om at behandlingsansvarlig fremover vektlegger føre-var prinsippet i tråd med slik konsensuspanelet anbefaler. Det vil være en individuell vurdering basert på kvinnens situasjon og ønske, om det er mulig å trappe ned og på hvilken måte det skal skje. 

Anbefalinger om nedtrapping finnes i den eksisterende retningslinjen. Det må unngås at kvinnene får tilbakefall og på den måten utsetter fosteret og seg selv for alvorlig risiko.

Informasjon til kvinner i LAR

Kommunikasjonen og dialogen med kvinnen er avgjørende for å få til trygg nedtrapping. Kvinnen har medbestemmelsesrett i behandlingsvalgene og informasjon og rådgivning må tilpasses den enkelte. 

I tråd med konsensuspanelet anbefaler Helsedirektoratet at det gis informasjon om fordeler og ulemper med LAR-legemidler og konsekvenser av inntak av illegale rusmidler, ikke forskrevne legemidler, alkohol og tobakk på barnets helse. Denne informasjonen bør gis tilpasset både når graviditet er ønsket og ved nedtrapping av LAR-legemiddel. Se mer i retningslinjen.

Langtidsvirkende prevensjon

Videre konkluderer konsensuspanelet med at fertile kvinner ved oppstart av LAR bør anbefales å bruke langtidsvirkende reversibel prevensjon, i hvert fall til de er i stabil fase. Konsensuspanelet gjør også en juridisk og etisk drøfting av dette spørsmålet i rapporten.

Dagens retningslinje anbefaler at kvinner i fertil alder bruker prevensjon ved oppstart av LAR og slår fast at hormonspiral (langtidsvirkende prevensjon) bør være det anbefalte middelet. Helsedirektoratet ber de som har ansvar for behandlingen om at langtidsvirkende prevensjon tilbys og drøftes ved oppstart av LAR hos kvinner i fertil alder. Konsensuspanelet anbefaler at legen bør sikre at kvinnen står på langtidsvirkende prevensjon før oppstart av LAR. Samtidig kan det ikke stilles som et absolutt krav for å starte opp LAR.