​Dette viser en nasjonal brukererfaringsundersøkelse innen døgninstitusjoner i psykisk helsevern. Svarprosenten er på 73, og totalt 2286 pasienter har svart på undersøkelsen. Undersøkelsen er gjennomført blant pasienter som fortsatt er under behandling og innlagt i institusjon. 

Se undersøkelsen (FHI.no)

- Pasienter innlagt i døgninstitusjoner i psykisk helsevern blir i liten grad involvert og spurt om egne ønsker for behandlingen. Brukernes mulighet til å påvirke vil bli styrket når Pakkeforløp for psykisk helse og rus innføres i 2018, sier avdelingsdirektør Gitte Huus i Helsedirektoratet.

Positive til miljøet på institusjonen

Pasientene er mest fornøyd med miljøet på institusjonene: De har følt seg trygge, godt mottatt, og vært tilfreds med måltidene og muligheten til privatliv. De fleste (85 prosent) mener også at det har vært godt tilrettelagt for fysisk aktivitet under oppholdet.

Ønsker mer brukermedvirkning, behandling, aktivitet og mer tilgjengelig personell

De områdene som viser størst forbedringspotensial er informasjon om aktuelle behandlingsmuligheter, samt forberedelse til tiden etter utskriving. Brukermedvirkning, utbytte av behandlingen, aktivitetstilbud, hjelp fra kommunen og samarbeid med pårørende og ulike helsetjenester er også områder pasientene mener kan bli bedre.
Pasientene ønsker mer tilgang på behandling og mer tilgjengelige ansatte. De ønsker også mer aktivitetstilbud ved institusjonen.
Det er i hovedsak de samme områdene som kommer godt og dårlig ut i denne undersøkelsen som i en utvalgsundersøkelse i 2014 (kunnskapssenteret.no).

Pakkeforløp for psykisk helse og rus innføres i 2018

Pakkeforløpene skal sikre likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor, samt unngå unødig ventetid. Økt brukermedvirkning, og sammenhengende pasientforløp som er individuelt tilpasset, er sentralt i pakkeforløpene.

Brukermedvirkningen skal styrkes ved mer pasientinvolvering. Dette skal blant annet skje ved at pasientene får god informasjon om forløpet i behandlingen og om de behandlingsmulighetene som er aktuelle, samt at de er involvert i utarbeidelse av behandlingsplan. I pakkeforløpene innføres regelmessige evalueringspunkter, samt systematisk bruk av tilbakemeldingsskjema om pasientenes opplevelse av behandlingen.