De regionale helseforetakene har de siste 4 årene hatt i oppdrag å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) fremfor somatisk virksomhet. Prioriteringen måles i kostnader, årsverk, aktivitet (polikliniske konsultasjoner) og ventetid. Vurderingene her gjelder for 2016.

Helse Sør-Øst har prioritert TSB høyere enn somatisk virksomhet gjennom en sterkere vekst i kostnader og aktivitet, samt i en bedre utvikling i ventetid. Indikatorene for utviklingen i både kostnader, årsverk, aktivitet og ventetid viser svakere utvikling i psykisk helsevern enn for somatisk virksomhet.

I Helse Vest er det kun utviklingen i ventetid som gir grunnlag for å konkludere at psykisk helsevern ble prioritert høyere enn somatisk virksomhet i 2016. Utviklingen i både kostnader, årsverk og aktivitet viser en sterkere vekst i somatisk virksomhet enn i psykisk helsevern. For TSB er målet delvis oppnådd gjennom bedre aktivitets- og ventetidsutvikling enn for somatisk virksomhet, mens ressurstilgangen (kostnader og årsverk) viser en svakere utvikling også for TSB siste år.

I Helse Midt-Norge har en svakere aktivitetsutvikling i TSB sammenlignet med somatisk virksomhet, men har samtidig prioritert TSB høyere når det gjelder kostnader og årsverk, samt hatt en bedre utvikling i ventetider. Den svakere aktivitetsutvikling for TSB gjør det imidlertid vanskeligere å konkludere vedrørende måloppnåelse for prioritering av TSB fremfor somatisk virksomhet. Psykisk helsevern viser en svakere utvikling på alle måleparametre for prioritering sammenlignet med somatikken.

Helse Nord har en delvis måloppnåelse for prioritering av TSB ved at veksten i kostnader og aktivitet har vært sterkere enn for somatisk område, men dette har ikke gitt samme utslag i ventetidsutviklingen. Indikatorene for utviklingen i både kostnader, årsverk, aktivitet og ventetid viser lavere vekst eller dårligere utvikling i psykisk helsevern enn for somatisk virksomhet.

Analysene presenteres i notatet Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) 2016 "den gylne regel" som er en del av Helsedirektoratets prosjekt SAMDATA Spesialisthelsetjenetesten 2016.