Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har sammen med fagmiljøene utarbeidet ti anbefalinger for å sikre at disse barna får bedre helsehjelp.

Rapporten er nå oversendt Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- ungdoms og familiedepartementet for videre behandling.

Rapport: Oppsummering og anbefalinger fra arbeidet med helsehjelp til barn i barnevernet (PDF)

Helsevansker blant barn og unge i barnevernet

Det er godt dokumentert at det er stor forekomst av både somatiske og psykiske helsevansker og påkjenning blant barn og unge i barnevernet. Til tross dette tyder mye på at barnevernsbarn i liten grad benytter seg av helsetilbudet som finnes for barn med psykiske lidelser.

– «Ida-saken» som Stavanger Aftenblad avdekket tidligere i år, er et eksempel på at helse- og omsorgstjenestetilbudet til barnevernsbarn ikke har vært godt nok, sier avdelingsdirektør Gitte Huus i avdeling psykisk helse og rus i Helsedirektoratet og Anna Bjørshol, fungerende avdelingsdirektør barnevernsavdelingen i barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

– Den viser behovet for at myndighetene må jobbe videre med å utvikle tjenestene slik at de er tilpasset barnas behov.

Anbefalinger om videre arbeid

Som svar på felles oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet, har de to direktoratene utarbeidet en rapport som oppsummerer den felles innsatsen som er gjort og gir anbefalinger om videre prioriteringer i tjenestene.

Direktoratenes anbefalinger har også fokus på å bedre tilgangen på helsetjenester til andre barn i barnevernet, ikke bare dem som er i barneverninstitusjoner.

Barnas perspektiv viktig

Målet for samarbeidet har vært å styrke det samlede tjenestetilbudet slik at barn i barnevernet sikres bedre helsetjenester. Barnets perspektiv og anledning til å medvirke i prosessen er sentralt i arbeidet med å utvikle best mulig tjenester til barn og unge.

Betydningen av å høre på barnet og forstå deres situasjon kom tydelig frem i tilsynsrapporten 19. september 2016 «Dei forsto meg ikkje».

Spesielt vil direktoratene fremheve betydningen av god kartlegging av barnets behov i utredningsfasen, for å sikre riktig tiltak og ivareta behov for helsehjelp i prosessen.

Barn i barnevernet har samme rett til nødvendig helsehjelp som andre barn, men det er viktig å sikre at dette faktisk skjer i praksis. For å sikre tilgjengelige helsetjenester for barn i barnevernet trenger vi gode løsninger. I denne rapporten foreslår vi ti anbefalinger.

Direktoratene har utarbeidet følgende anbefalinger om styrket innsats videre:

  • Samarbeid om tidlig avdekking og utredning av hjelpebehov
  • Styrke allmennlegetjenester – etablere «barnevernslege»
  • Etablere «barnevernansvarlig» i psykisk helsevern for barn og unge
  • Økt bruk av digitale verktøy i behandlingen
  • Styrking av barnevernsinstitusjoner og samarbeid om barn med behov for døgnopphold i psykisk helsevern barn og unge
  • Bedre tilgjengelighet til psykisk helsetjenester for barn og unge i kommunen
  • Samordne og styrke rustilbud for barn og unge
  • Mer forpliktende samarbeidsavtaler
  • Styrke bruken av individuell plan
  • Avklare juridiske problemstillinger, og vurdere behov for lovendringer