Tilskudd: Primærhelseteam

Helsedirektoratet lyser nå ut tilskudd til utprøving av primærhelseteam. I samarbeid med fastlegepraksiser kan kommunene søke om å delta i et treårig pilotprosjekt. Målet er å finne ut om en annen organisering og andre finansieringsordninger enn i dagens fastlegeordning kan gi et bedre tilbud til pasienter og innbyggere. Søknadsfrist er 15. oktober.

I dette pilotprosjektet avgrenses primærhelseteam til fastlege, sykepleier og helsesekretær i fastlegepraksiser. Teamet skal ledes av en lege. Det skal også prøves ut to ulike finansieringsmodeller: Honorarmodellen (om lag som i dag) og driftstilskuddsmodellen.

Seks kommuner kan delta, og det er ønskelig med om lag 80 fastleger totalt. Pilotprosjektet skal vare i tre år fra 1. april 2018.