​Kommunene som er med er Rana, Eid, Flora, Austevol, Hå, Ringsaker, Seljord, Kristiansand og Oslo (bydelene Alna, Nordstrand og Sagene). 13 legekontor og 85 fastleger deltar. 

Pilotprosjektet startet 1. april, og vil omfatte alle de om lag 85 000 pasientene som står på listene til fastlegene som deltar. 

Primærhelseteamene skal jobbe ut fra pasientenes behov. Målet er å gi et bedre helsetilbud til pasienter som i dag ikke får god nok oppfølging, for eksempel personer med kroniske sykdommer, psykiske helseproblemer, rusavhengighet, utviklingshemninger og funksjonsnedsettelser, samt brukere som innen medisinen omtales som "skrøpelige eldre". 

- Vi tror at forsøket med tverrfaglige primærhelseteam kan gi brukerne som har størst behov et bedre tilbud enn i dag, sier Johan Torgersen, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. 

Les mer om primærhelseteam her: https://helsedirektoratet.no/primerhelseteam-pilotprosjekt 

Piloten skal teste ut to ulike finansieringsmodeller. Honorarmodellen tar utgangspunkt i dagens finansieringsmodell, mens driftstilskuddsmodellen baseres på egenskaper ved og antall listeinnbyggere, kvalitetsbasert tilskudd og egenandeler fra pasienter. 

Piloten skal evalueres løpende av Universitetet i Oslo, Oslo Economics og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Hensikten med evalueringen å dokumentere og evaluere pilotforsøkets effekter og måloppnåelse.

- Det er stort engasjement hos kommunene og legesentrene som deltar, og vi ser frem til å høste erfaringer fra brukergruppene og primærhelseteamene i fastlegepraksisene, sier Torgersen.