​Dette viser rapporten Personskadedata 2016 fra Helsedirektoratet. Totalt 154 952 personskader ble rapportert i 2016. I samme periode rapporterte spesialisthelsetjenesten i overkant av 301 000 behandlede skadetilfeller. Dette betyr at Helsedirektoratet har informasjon om omstendighetene til 51 prosent av alle skader som ble behandlet ved sykehusene.


Ulykker gir størst antall personskader, men det er også en del personskader som skyldes vold/overfall og villet egenskade. De fleste skadene er av mindre alvorlige, men eldre mennesker er ofte utsatt for mer alvorlige ulykker. Villet egenskade har gjennomgående høyere alvorlighetsgrad enn andre skader. Flesteparten av skadene skjedde i boligområde eller i trafikken.

Datakvalitet og kompletthet

  • Rapportering av personskader til Norsk pasientregister er obligatorisk for alle somatiske sykehus og de kommunale legevaktene i Oslo, Bergen og Trondheim.
  • 23 av 26 rapporteringspliktige enheter rapporterte data for 2016 til NPR.
  • Kvalitet på dataelementer varierer. Viktige elementer som skadedato, skadested og skademekanisme er av god kvalitet, mens andre elementer som alvorlighetsgrad er av dårligere kvalitet.
  • Skadelegevakten ved Oslo Universitetssykehus rapporterte komplette skadedata, mens rapporteringen fra de øvrige hadde til dels store mangler.

Skaderapporteringen til Norsk pasientregister er bedre enn foregående år. Likevel er det viktig å vurdere kvaliteten og komplettheten når en ser på tallene som er presentert i rapporten. Tallene må behandles med varsomhet ettersom vi ikke vet nok om hvor representative tallene er. I kapittel 3 kan du lese mer om kvaliteten på personskadedata.

Last ned rapporten