​Helsedirektoratet har vurdert fastlegers og avtalespesialisters praksis med å ta gebyr for tilleggstjenester utover den finansieringen de får fra det offentlige. Dette gjelder for eksempel gebyr for timebestilling per sms eller via Internett, og pasientbetaling for andre typer tjenester som ikke er regulert i avtale med det offentlige.

Helsedirektoratets vurdering er at det ikke er lov å kreve inn denne typen ekstra egenbetaling fra pasientene.

Dette prinsippet om at pasientbetaling utover fastsatte egenandeler/egenbetaling ikke skal skje, vil gjelde både eksisterende tjenester (som sms og internett-tjenester) og eventuelle nye tjenester som ennå ikke er påtenkt eller innført.

De økonomiske vilkårene for fastleger og for avtalespesialister reguleres i Statsavtalen, som er inngått mellom staten, KS og regionale helseforetak (RHF) på den ene siden, og Den norske legeforening på den andre siden. 

Statsavtalen omfatter tre typer finansiering av fastleger og avtalespesialister: Driftstilskudd, refusjoner (takster) fra folketrygden, og satser for pasientbetaling (egenandeler/egenbetalinger). Dette utgjør til sammen fastlegers og avtalespesialisters omsetning og inntekter som næringsdrivende i egen praksis.

Finansieringen skal dekke det tjenestetilbudet legene og avtalespesialistene gir til pasientene.

Når fastleger eller andre behandlere har avtale med den offentlige helsetjenesten er de del av denne, og kan ikke opptre i strid med reglene og prinsippene den bygger på. 

Et av disse prinsippene er at befolkningen skal ha tilgang til helsetjenester uavhengig av hva slags privatøkonomi de har, og regelverket reflekterer dette. 

Pasientens egenandeler og egenbetaling er regulert av blant annet Folketrygdloven § 5-4 med tilhørende forskrifter og av andre regler. En offentlig behandler kan ikke pålegge pasienten andre utgifter enn det som følger av regelverket.

Behandleren kan heller ikke pålegge pasienten å kommunisere på bestemte måter (f.eks. kun via digitale kanaler). 

Helsedirektoratet har orientert Legeforeningen, kommunene, de regionale helseforetakene og de enkelte avtalespesialistene og fastlegene om de juridiske vurderingene som er gjort. 

For ytterligere informasjon eller spørsmål, vennligst send e-post til postmottak.4040FIBE@helsedir.no