​Den nye veilederen om pårørende i helse- og omsorgstjenesten beskriver pårørendes rettigheter, helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis. Det er også linker til praktiske og nyttige verktøy, metoder og publikasjoner hos andre aktører.

Veileder om pårørende i helse- og omsorgssektoren

Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av diagnose, og inkluderer eldre, voksne og barn som pårørende.

Dialog med pårørende

- Dialog og medvirkning er viktige tema i veilederen, sier divisjonsdirektør Svein Lie. Pårørende er en sentral samarbeidspartner, de kjenner den omsorgstrengende best, og har ofte erfaring med hvordan tjenestene bør innrettes.

Ivaretakelse av barn som pårørende

- Barn og unge har stor evne til å mestre belastninger hvis de blir møtt med innsikt og forståelse, sier divisjonsdirektør Svein Lie.

Helsepersonell har plikt til å bidra til at barn av foreldre med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade får informasjon og nødvendig oppfølging. Veilederen beskriver helse- og omsorgstjenestens oppgaver, og samhandlingen internt og med andre sektorer.

Tidlig støtte og avlastning

- Pårørende ønsker som regel å være en ressurs for sine nærmeste, men kan være utsatt for isolasjon, stress, belastning og egen helsesvikt, sier divisjonsdirektør Svein Lie.

- Gjennom den nye veilederen ønsker vi å stimulere helse- og omsorgstjenesten til å utvikle støttetiltak til pårørende som opplæring, veiledning, og fleksible avlastningstjenester.

Ledelsens ansvar

- Ledelsen i helse- og omsorgstjenestene i kommuner og helseforetak har ansvar for at anbefalingene i veilederen følges opp, sier divisjonsdirektør Svein Lie.

– Hvis det er nødvendig må ledelsen sette i gang tiltak for å endre praksis. Det kan handle om f.eks. opplæring av ansatte, endring av rutiner og organisering eller utvikling av tjenestene og nye tilbud til pårørende.

Veilederen er utviklet i samarbeid med mange organisasjoner, helse- og omsorgspersonell, fag- og forskningsmiljøer, m.fl. Disse vil også være viktige samarbeidspartnere i arbeidet med å gjøre veilederen kjent. 

Se også artikler på helsenorge.no:

https://helsenorge.no/parorende/parorendes-rettigheter 

https://helsenorge.no/parorende/rad