I Norge får rundt 12 000 personer hjerneslag årlig. Sykdommen er den tredje hyppigste dødsårsaken i landet, og den vanligste årsaken til alvorlig funksjonshemming og langvarig institusjonsomsorg.

- Det gjøres mye bra innen akuttbehandling ved hjerneslag, men tilbudet varierer for mye mellom institusjoner og regioner. For å sikre pasienter et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig forsinkelser innføres det nå pakkeforløp for hjerneslag, sier Guldvog.

Et pakkeforløp er et standard pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunikasjon/dialog med pasient og pårørende, samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider.

Samtidig er retningslinjen for hjerneslag revidert.

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag

Pakkeforløp for behandling og rehabilitering ved hjerneslag