Pakkeforløp er et utviklingsarbeid og utarbeides i tett samarbeid med brukere og fagmiljø i alle relevante tjenester. Pakkeforløp skal bidra til økt fokus på pasientens ressurser, bedre samhandling og likeverdig behandling. Brukermedvirkning er sentralt i arbeidet og må sikres om vi skal få til bedre tjenester for pasienter og pårørende. 

– Helsedirektoratet har opprettet tverrfaglige arbeidsgrupper som utarbeider utkast til pakkeforløpene. Forløpene skal være til hjelp for pasienter, pårørende og tjenestene, sier avdelingsdirektør Gitte Huus i Helsedirektoratet.

Mål for pakkeforløpene

 • Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
 • Sammenhengende og koordinerte pasientforløp
 • Unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging
 • Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
 • Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Pakkeforløp innebærer å etablere nasjonale, normgivende forløp for utredning og behandling. Forløpene skal bygge på nasjonale og internasjonale faglige retningslinjer og veiledere der disse finnes, alternativt på best tilgjengelig kunnskap og faglig konsensus.

De første pakkeforløpene

De tre første pakkeforløpene er nå på høring, de resterende pakkeforløpene er under arbeid:

 1. Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 2. Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, voksne
 3. Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, barn og unge
 4. Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, voksne
 5. Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, barn og unge
 6. Pakkeforløp for psykoselidelser, inkludert debuterende psykose
 7. Pakkeforløp for spiseforstyrrelser, barn og unge
 8. Pakkeforløp for tvangslidelser (OCD)

Utredningsforløpene for psykiske lidelser (2. og 3.) er korte, avgrensede forløp som skal henge sammen med pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern.

Somatisk helse og levevaner

Rusmiddelproblemer, psykisk og somatisk helse henger sammen. I de ferdige pakkeforløpene vil det bli en tydelig kobling mellom somatisk helse og levevaner og de ulike forløpene. 

– Vi ser at mange har betydelig lavere levealder på grunn av somatisk sykdom. Dette skyldes både manglende forebygging, oppdagelse og underbehandling av pasienter med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer, sier Huus.

Høringsinnspill

Dette er et utviklingsarbeid hvor tilbakemelding fra tjenesten, pasienter og pårørende vil bidra til å gjøre pakkeforløpene nyttige og at målene nås.

Det bes spesielt om innspill på om utkastene:

 1. Bidrar til å oppnå de fem målene som er beskrevet over?
 2. Fremstår som nyttig for brukere/pasienter, pårørende og tjenestene?
 3. Bidrar til god forløpskoordinering?
 4. Har målepunkter og forløpstider som er relevante og nyttige?

Se ytterligere informasjon på høringssiden