​De regionale helseforetakene (RHF-ene) har finansieringsansvar for legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 50 prosent av pasientene som benytter LAR, henter ut legemiddelet sitt på apotek. Resten får utlevert legemidlene via kommunen eller LAR-tiltak.

RHF-ene har behov for bedre styring av utleveringskostnadene og mer standardisert utlevering av LAR-legemidler. Helsedirektoratet har i samarbeid med RHF-ene, Apotekforeningen, brukerforeninger og Statens legemiddelverk blitt enige om hensiktsmessige godtgjørelseskategorier og utarbeidet detaljerte oppgavebeskrivelser.

De regionale helseforetakene og Apotekforeningen har deretter kommet frem til satser for de enkelte godtgjørelseskategoriene. Se rapport Utlevering av LAR legemidler - nasjonal godtgjørelse for utlevering i apotek for mer detaljer.

Fra 1. juni 2017 skal apotek benytte følgende godtgjørelseskategorier med tilhørende satser:

​Godgjørelseskategori​Beskrivelse​Sats
Delutlevering LARBenyttes når pasienten skal ha hele pakningen, men bare få porsjonsvis utlevering. Satsen skal dekke oppgavene apoteket gjøre med å pakke dosepakninger.​36,75 kr per delutlevering
Overvåket inntak metadonSatsen skal dekke oppgavene apotek gjør når pasient skal ha overvåket inntak av flytende formuleringer​36,75 kr per overvåket inntak
Overvåket inntak buprenorfinSatsen skal dekke oppgavene apotek gjør når pasient skal ha overvåket inntak av tabletter og film​98,00 kr per overvåket inntak
AdministrasjonsgebyrSatsen skal dekke oppgavene apotek har knyttet til etablering av henteordning, oppfølging når gyldig resept ikke foreligger og oppfølging av henteordning.
196,00 kr
per måned