Dette er noen av funnene blant de nye kvalitetsindikatorene som publiseres 23. februar. I alt publiseres seks indikatorer. Fem er eksisterende indikatorer om hjerte-og karsykdommer og en er ny om tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern for voksne.

Kvalitetsindikator for tvangsmiddelvedtak

Den nye indikatoren om bruk av tvangsmiddelvedtak skal kartlegge og vise bruken av tvangsmidler nasjonalt og i de ulike helseregionene. Det er et helsepolitisk mål å redusere og kvalitetssikre bruken av tvang i det psykiske helsevernet. Bruk av tvangsmidler er et svært inngripende virkemiddel som ikke kan benyttes i ordinær behandling, men kun i akutte situasjoner. Det er derfor viktig å følge med på bruken av dette tiltaket, og evaluere denne kvalitetsindikatoren over tid.

De innrapporterte tallene viser at bruken av tvangsmiddelvedtak er så godt som uendret fra 2014 til 2015. I 2015 ble det benyttet tvangsmidler overfor 6,2 prosent av pasientene i landet som helhet. I 2014 var andelen 6,1 prosent.

Tallene må tolkes med varsomhet da ikke alle innrapporteringer er oppdaterte og tallene ikke inkluderer alle helseforetak.

Kvalitetsindikatorer for hjerte- og karsykdommer

De fem kvalitetsindikatorene for hjerte- og karsykdommer viser god måloppnåelse i forhold til nasjonale retningslinjer. Det er imidlertid en del variasjon mellom helseforetakene.

Hjerneslag blir inndelt i to hovedgrupper, hvorav tre av indikatorene måler hjerneslag forårsaket av blodpropp (hjerneinfarkt). Den andre hovedgruppen er hjerneblødning.

Indikatoren som måler andel pasienter med akutt hjerneslag som er behandlet i slagenhet, viser en positiv utvikling fra 87,6 prosent i 2014 til 91,3 prosent i 2015, men det er betydelige variasjoner mellom sykehusene.  Ettersom slagenhetsbehandling er den viktigste enkeltfaktoren i behandling av slagpasienter, bør sykehus med lav prosentandel se på sine behandlingsrutiner og på kapasiteten ved slagenheten sin.

Kvalitetsindikatoren som måler andel pasienter med atrieflimmer utskrevet med blodfortynnende medikamenter (antikoagulasjonsbehandling) etter hjerneinfarkt, viser at det er en økning på 7,5 prosentpoeng fra 2014 til 2015. Dette er ønsket utvikling. Antikoagulasjonsbehandling reduserer risikoen for nye hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer.

Kvalitetsindikatoren som måler andel pasienter med hjerneinfarkt som får trombolysebehandling innen 40 minutter etter innleggelse, viser stor variasjon mellom helseregionene. Nasjonalt er det en svak økning fra 2014 til 2015, mens regiontallene viser at Helse Vest hadde høyest andel på 70,6 prosent, mens Helse Midt-Norge hadde lavest andel på 44,6 prosent. Helse Nord og Helse Sør-Øst hadde andeler på henholdsvis 60,4 og 59,4 prosent.

Lenker til alle indikatorene (helsenorge.no)