Nasjonal faglig retningslinje om demens (MAGICApp)

- I dag har om lag 80 000 personer demens i Norge, og antallet vil stige kraftig de neste årene. Den nye retningslinjen skal bidra til at personer med demens får god utredning og diagnostikk, slik at både de og pårørende får god hjelp og oppfølging, sier divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

I Norge antas det at rundt 80 000 mennesker lever med en demenssykdom, og mange av disse er udiagnostiserte. Utredning og diagnostikk er en forutsetning for å yte effektiv helsehjelp til en pasient med mistanke om demens. Selv om ikke demens kan kureres, vil sykdomsforløp og livskvalitet kunne påvirkes positivt gjennom tilpassede tiltak og oppfølging rettet mot personen med demens og pårørende.

I demensretningslinjen gir Helsedirektoratet blant annet anbefalinger om at:

  • Personer med kognitiv svikt og mistanke om demens skal gis tilbud om demensutredning.
  • Kommunen bør etablere ordninger for å sikre utredning og oppfølging av personer med demens. Flertallet av kommuner har i dag etablert tverrfaglige team / koordinator for å bistå fastlege i dette arbeidet. Det vil variere mellom kommunene hvilke oppgaver slike team / koordinator kan tilby og hva som er hensiktsmessig organisering. Kommunen bør etablere rutiner for samarbeid mellom team / koordinator og fastlege, og eventuelt spesialisthelsetjeneste.
  • Personer med demens bør aktivt tilbys oppfølging etter at en demensdiagnose er satt.
  • Tiltak og aktiviteter som iverksettes, skal være tilpasset personens behov og ta hensyn til interesser og ressurser etter prinsippene om personsentrert omsorg og behandling.
  • Pårørende til personer med demens bør tilbys oppfølging som tar høyde for deres situasjon og deres reaksjoner i en livssituasjon som kan oppleves krevende.
  • Behandling med legemidler mot demenssymptomer bør som hovedregel skje i kombinasjon med miljømessige og/eller psykososiale tiltak og aktiviteter.
  • En individuell behandlingsplan for legemidler bør utarbeides, som blant annet inneholder avtalte tidspunkter for effekt- og bivirkningskontroll samt plan for prøveseponering.

Etter planen skal det ved årsskiftet også komme anbefalinger om utvidet utredning ved mistanke om demens samt lindrende behandling.