Retningslinjen for helsestasjon 0–5 år er en del av den nasjonale faglige retningslinjen for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten som består av fire deler. I dag lanseres fellesdelen og helsestasjon 0–5, mens delene om skolehelsetjenesten 5–20 år og helsestasjon for ungdom kommer til høsten.

 Helsestasjonen møter alle barn og deres foreldre regelmessig. Det er en spesielt viktig arena for forebygging og for å gjøre foreldrene trygge i rollen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. – Vi er veldig glade for å kunne tilby nye retningslinjer som vil bidra i det viktige arbeidet som helsestasjonen gjør for barn og deres foreldre.

Regelmessighet gir trygghet

Barn har rett til helsekontroller på helsestasjonen. Helsedirektoratet anbefaler 14 konsultasjoner, de fleste innen barnet har fylt ett år. Helsestasjonen er den eneste offentlige helsetjenesten som møter barnet regelmessig.  I den nye retningslinjen er en tydeliggjøring av ledelse og styring, og av tjenestens rolle for å avverge og avdekke vold og overgrep hos barn.

– Regelmessige møter mellom helsestasjonen og familier skaper et helt spesielt tillitsforhold. Her møter foresatte kyndig personell for veiledning og støtte. Men det er også her mer alvorlige forhold, som vold eller psykiske plager kan forebygges og avdekkes, og det er viktig å sette de ansatte i stand til å håndtere disse tilfellene på en god og trygg måte, sier Guldvog.

Forankring og planlegging viktig

Retningslinjen er ment å være et verktøy i virksomhetsplanlegging av tjenesten, og helsepersonell i helsestasjonen, administrativ og politisk ledelse i kommunene er derfor sentrale målgrupper.

– Hver kommune har sine egne utfordringer, og det er viktig å se retningslinjen under ett for å ivareta et helhetlig tilbud samtidig som man tar hensyn til lokale forhold, sier Guldvog. – Når vi for eksempel anbefaler gruppekonsultasjoner på generelt grunnlag, mens kommunen kanskje bare har en håndfull fødsler i løpet av et år, er det viktig at det legges en plan for hvordan det kan lages nettverk rundt de nybakte foreldrene på annet vis.

Universelt tilbud

Helsestasjon er et tilbud til alle uavhengig av sosial bakgrunn. Den når bredt i alle samfunnslag med likeverdige tjenester uavhengig av bosted, kjønn, fødeland, etnisitet, diagnose og livssituasjon og er dermed en unik arena for oppfølging både på individ- og samfunnsnivå. Helsestasjonstjenesten har som oppgave å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn, samtidig er det viktig å oppdage barn og familier som trenger mer støtte og oppfølging.

Presse