Dette er noen av de nye funnene blant nasjonale kvalitetsindikatorer (helsenorge.no) som publiseres 21. juni. I alt publiseres resultater på 29 indikatorer, hvorav 4 er nye ved denne publiseringen. Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI) omfatter nå i alt 175 indikatorer (se oversikt over nye indikatorer nederst i saken). 

Mindre bruk av antibiotika

Det er et helsepolitisk mål at Norge skal redusere bruken av antibiotika, bruke legemidlene riktigere, øke kunnskapen om antibiotikaresistens og være en pådriver internasjonalt i utviklingen av nye antibiotika og vaksiner. Antallet resepter som skrives ut skal reduseres kraftig, og målet er å nå 250 resepter per 1000 innbygger innen 2020.

Kvalitetsindikatoren som måler antall resepter på antibiotika viser at utviklingen går i riktig retning. I 2017 ble det skrevet ut 339 resepter per 1000 innbygger på landsbasis. Dette er positive trender i antibiotikabruken. 

– Bruken av bredspektret antibiotika er fortsatt for høy i Norge, og den skal ned. Vi ser det går i riktig retning. Dersom overforbruk leder til antibiotikaresistente bakterier, så kan det bety store helseutfordringer for samfunnet og den enkelte. Vi må derfor fortsette å jobbe målrettet for å få ned forbruket, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Med økt resistens kan vi risikere økt dødelighet hos for eksempel kreftpasienter, nyfødte, intensivpasienter, og de som har gjennomgått transplantasjon eller større kirurgiske inngrep. Redusert bruk at utvalgt antibiotika reduserer risikoen for utbrudd og spredning av antibiotikaresistente bakterier, sier Guldvog.

Nye indikatorer på tannhelse

Tre indikatorer på tannhelse er nye ved denne publiseringen. Det publiseres resultater på tannhelsetilstand for 5-åringer, 12-åringer og 18-åringer. Indikatorene viser hvor stor andel av de som ble undersøkt som har hull i tennene. Det er til dels stor variasjon mellom fylkene for alle årskullene. 

– Tannhelsen i barne- og ungdomsårene er ekstra viktig. Det er der grunnlaget legges for hvor gode tenner vi har resten av livet. Mange barn har god tannhelse, men vi ser dessverre store forskjeller i ulike deler av landet – og innad i de store byene. Det er en utvikling vi må holde under oppsikt og ta tak i. Helsedirektoratet kommer i nær fremtid med en handlingsplan om tannhelse, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Ny indikator på diabetesområdet

Ved denne publiseringen er det også en ny indikator som viser hvor godt diabetes-pasientene regulerer blodsukkeret (HbA1c). Helsedirektoratets retningslinjer anbefaler HbA1c omkring 7 prosent. På landsbasis var det 22 prosent av pasientene som oppnådde dette målet. Det er store variasjoner mellom helseforetakene hvordan diabetespasientene er regulert.

Den nye kvalitetsindikatoren viser også resultat for de med dårligst regulert HbA1c, det vil si pasienter med HbA1c-verdier over 9 prosent. På landsbasis var det 18,4 prosent av pasientene som hadde et dårlig regulert blodsukker.

– Ikke-smittsomme sykdommer som blant annet diabetes er en av vår tids største og mest alvorlige helseutfordringer. Det er derfor viktig at diabetespasienter får god forebyggende behandling, slik at de slipper alvorlige komplikasjoner og følgeskader. Vi ser av tallene at ikke alle pasientene har riktig regulert blodsukker, og vi må derfor følge med på hvordan dette utvikler seg fremover. Den nye kvalitetsindikatoren er et godt verktøy i så måte, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.