​Dette er noen av funnene blant de nye nasjonale kvalitetsindikatorene som publiseres 4. mai. I alt publiseres resultater på 109 indikatorer, hvorav fire er nye. Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI) omfatter nå i alt 164 indikatorer (se oversikt over nye indikatorer nederst i saken).

God måloppnåelse for pakkeforløp for kreft

I løpet av 2015 ble det innført standardiserte pakkeforløp for kreft i Norge. 2016 er dermed det første hele året vi har tilgjengelige tall for alle pakkeforløpene.

I 2016 var det på nasjonalt nivå totalt 77 prosent av kreftpasientene som inngikk i et pakkeforløp. Av disse var det 70 prosent der pakkeforløpene ble gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid. Målet om at 70 prosent av pakkeforløpene skal gjennomføres innen maksimal anbefalt forløpstid er dermed oppnådd. Helse Midt-Norge er den helseregionen som i størst grad når målet om 70 prosent gjennomførte pakkeforløp på maksimal anbefalt forløpstid.

83 prosent av kreftpasientene innen de fire store kreftformene (bryst, lunge, tykk- og endetarm, prostata) er inne i pakkeforløp i 2016. Pakkeforløp for disse pasientgruppene var de første som startet i januar 2015.

Det er store variasjoner i måloppnåelsen for de enkelte kreftformene. For brystkreft var det i 2016 73,4 prosent av pakkeforløpene som ble gjennomført innen maksimalt anbefalt forløpstid. Tilsvarende tall for lungekreft er 63,1 prosent, prostatakreft 52,9 prosent og tykk-endetarmskreft 76,2 prosent. Lavest resultat er det for livmorhalskreft der det var 50,8 prosent av pakkeforløpene som ble gjennomført innen maksimalt anbefalt forløpstid. Pakkeforløp for denne kreftformen ble innført 1. mai 2015.

Merk at for enkelte kreftformer, der pakkeforløp ble innført i september 2015, er det et svært lite antall pasienter som inngår i statistikken. Disse tallene må tolkes med forsiktighet.

Redusert bruk av bredspektrede antibiotika

Det er en ny nasjonal kvalitetsindikator for bruk av antibiotika.

Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten har satt mål om 30 prosent reduksjon i samlet bruk av fem grupper bredspektrede antibiotika innen utgangen av 2020 sammenlignet med 2012. I 2016 var det på nasjonalt nivå 17,9 antall definerte døgn doser (DDD) av et utvalg bredspektrede antibiotika pr 100 liggedøgn i norske sykehus. Tilsvarende tall for 2012 var 18,9. Dette innebærer en reduksjon fra 2012 til 2016 på om lag 5,3 prosent.

Helse Nord RHF hadde lavest forbruk av dette utvalget bredpektrede antibiotika i 2016 med 16,5 antall definerte døgn doser (DDD), mens Helse Sør-Øst RHF ligger høyest med 18,4.

Forekomst av infeksjoner på sykehjem

For første gang måler vi forekomst av infeksjoner på sykehjem.
På nasjonalt nivå i november 2016 var forekomsten av infeksjoner på norske sykehjem 5 prosent. Det er en variasjon på fylkesnivå fra 4,0 prosent til 7,2 prosent.

Psykisk helsevern

Innenfor psykisk helsevern for barn og unge er det en stabil positiv utvikling når det gjelder etterlevelse av pasientens rettigheter som vurderingsgaranti, oppstart av helsehjelp og fristbrudd. På helseforetaksnivå er det til dels stor variasjon i resultatene for de ulike områdene.

Når det gjelder voksne i psykisk helsevern, ser vi den den samme positive utvikling innenfor etterlevelse av pasientrettigheter. Til tross for at vurderingsgarantien for voksne ble endret fra 30 dager til 10 virkedager i november 2015, var andelen pasienter med brudd på vurderingsgarantien på 2,5 prosent i 2016 mot 2,0 prosent i 2015. Andelen pasienter med diagnosen schizofreni som har individuell plan er imidlertid stabilt lav på rundt 30 prosent.

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Andelen tvangsinnleggelser i psykisk helsevern er stabil med en svak nedgang fra 18,1 prosent i 2015 til 17,8 prosent i 2016. Andel pasienter i døgnopphold der det er benyttet tvangsmidler er stabil. I 2016 ble det benyttet tvangsmidler overfor 7,0 prosent av pasienter i døgnopphold. I 2015 var andelen på 6,4 prosent.

Somatisk helse

Det er nedgang både i andel fristbrudd og gjennomsnittlig ventetid innenfor somatisk helse. Andelen korridorpasienter går ned og andelen av de som får blodpropp i hjernen som blir trombolysebehandlet er økende.

Det er imidlertid en svak økning i andelen utsatte operasjoner fra 5,6 prosent i 2015 til 5,8 prosent i 2016. Andelen har økt i alle regionene fra 2015 til 2016. Høyest var økningen i Helse Nord RHF, fra 5,9 til 7,3 prosent.

Det er en stadig lavere andel barn med behov for habilitering som har en individuell plan.

Kvalitetsindikatorene publiseres på helsenorge.no. De 4 nye kvalitetsindikatorene som publiseres for første gang 4. mai 2017 er:

Infeksjoner

Legemidler

Rus

Her kan du se flere resultater (helsenorge.no)