Mobbing kan blant annet føre til økt risiko for nedsatt selvtillit, ensomhet, selvmordstanker, hodepine, smerter og søvnproblemer. I tillegg ser man at mobbing kan lede til psykotiske symptomer, atferdsproblemer og rusmiddelbruk. Mobbing gir også skolerelaterte konsekvenser, som økt fravær og dårligere skoleprestasjoner. Oppsummeringen viser også at skadene av mobbing varer lengre enn selve mobbingen.

– Helsekonsekvensene for dem som bli mobbet er veldig alvorlige, både på kort og lang sikt. Vi er ganske gode på å forebygge og avdekke mobbing i Norge, men det er behov for tettere oppfølging av dem som blir mobbet for å motvirke helseskader, sier avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet.

Skole og helsetjeneste i samarbeid

Oppsummeringen viser at systematisk oppfølging av dem som blir mobbet, er viktig for å forebygge skadevirkninger, men at det finnes for lite kunnskap om hvordan disse barna kan følges opp.

Faktorer som kan redusere risikoen for negative konsekvenser av mobbing, er blant annet gode familierelasjoner og sosial støtte fra jevnaldrende. Et godt skolemiljø og gode relasjoner til skolens personale er også viktig for å minske konsekvensene av mobbing.

Skolen har en viktig rolle i oppfølgingen av dem som har blitt mobbet, gjennom oppfølgingssamtaler med eleven og ved å tilrettelegge videre. Skolen skal også formidle kontakt med helsevesenet for dem som trenger mer hjelp enn det skolen kan tilby.

– Skolen og helsetjenestene må ha et sterkere samarbeid for å følge opp elever som har blitt mobbet. For å få til det trenger vi mer kunnskap om hvordan skole og tjenestene bedre kan jobbe i sammen, sier Carlsen.

Les rapporten

Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak (2017) (udir.no)
Kunnskapsoppsummeringen er utarbeidet i et samarbeid mellom Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) Uni Research Helse og Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) på oppdrag fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

Helsedirektoratet har gitt i oppdrag til de samme sentrene å samle erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak for barn og unge som har blitt utsatt for mobbing, og kommer med en ny rapport om dette i løpet av våren 2017.