Siden 1. mai 2016 har seks kommuner deltatt i en forsøksordning for ny finansieringsordning for de kommunale omsorgstjenestene.

I forsøket prøves det ut om statlige tildelingskriterier og en statlig finansieringsmodell gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning.

Bedre styringsinformasjon

En ny evalueringsrapport viser blant annet at forsøkskommunene har fått økt kompetanse og økt faglig bredde i tildelingen av omsorgstjenester. Med innføring av nye verktøy opplever ansatte at de får et bedre innblikk i brukerens situasjon og mål. I tillegg er styringsinformasjonen for administrasjonen bedret og gir et godt grunnlag for å forstå og styre tjenestene i kommunen.

Det er Agenda Kaupang og Proba samfunnsanalyse som har fulgt kommunene etter innføringen av ordningen og gjennomført evalueringen.

Mer lik behandling

Kommunene som deltar får støtte til å etablere gode rutiner for å kartlegge hvilke tjenester hver enkelt bruker har behov for. Gode rutiner kan bidra til mer lik behandling av brukerne, og til at den enkelte bruker får den hjelpen han eller hun trenger.