Dette fremkommer i rapporten Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing (udir.no) som er laget av Læringsmiljøsenteret og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge på oppdrag fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Rapporten er en oppfølging av Å bli utsatt for mobbing. Om konsekvenser og tiltak for barn og unge som er utsatt for mobbing (udir.no).

Behov for en differensiering i oppfølgingen

Det kommer frem i rapporten at det er mange barn som blir eller har blitt mobbet, og som ikke får den oppfølgingen de trenger. Det er barn som ikke forteller om mobbingen til noen voksne, eller som opplever å ikke bli trodd. Det er også barn som ikke får hjelp til å avslutte mobbingen mens den pågår eller som ikke får hjelp til å håndtere ettervirkningen av mobbingen.

– Det er behov for en differensiert tilnærming til dem som blir utsatt for mobbing, sier Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. – I denne gruppen finnes alt fra dem som har fått alvorlige helsekonsekvenser som et resultat av langvarig mobbing, til dem som hovedsakelig trenger hjelp til å resosialiseres tilbake til skolemiljøet.

Nesten, men ikke helt i mål

Ifølge fokusgruppene avslutter skolene oppfølgingen av elevene som er utsatt for mobbing for tidlig, til tross for at opplæringsloven pålegger skolene å følge opp elever helt til de ser at elevene har det bra igjen. De løfter frem fem mulige årsaker til hvorfor oppfølgingen ble avsluttet for tidlig:

  • Skolen mener at mobbingen har opphørt, og vet ikke at den er forpliktet til å følge opp til eleven har det helt bra igjen.
  • Skolen oppfatter ikke at eleven trenger videre oppfølging (på skolen og/eller i helsetjenestene.
  • Skolen vet ikke hvordan de skal hjelpe eleven, samtidig som eleven ikke tilfredsstiller kravene for videre oppfølging i helsetjenestene.
  • Eleven ønsker ikke lenger å ha noe med saken å gjøre.
  • Eleven skifter skole, og oppfølgingen blir ikke videreført mellom skoleslagene.

Behov for mer kunnskap

Funnene i denne studien peker på viktige mangler og utfordringer i arbeidet med å ivareta og følge opp elever som har vært utsatt for mobbing i skolen i Norge. Det kommer frem at det er behov for mer kunnskap og kompetanse innen områder som:

  • rettigheter i henhold til gjeldende lovverk
  • hvordan hjelpe den som har blitt mobbet til å bli en del av fellesskapet igjen
  • hvilke instanser som bør samarbeide for å organisere og koordinere oppfølging av barn og unge som blir utsatt for mobbing

– Rapportene tydeliggjør at det er viktig med innsats for å bidra til at barn og unge i større grad sier ifra til voksne om mobbingen. De som opplever mobbing må følges opp systematisk og må vare helt til han eller hun opplever å ha det bra igjen, ikke bare til man anser mobbingen for å være avsluttet, sier Carlsen. – For å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget, vil det være nyttig å undersøke hvordan skole- og helsesektoren hver for seg og sammen kan arbeide for å ivareta dem som har vært utsatt for mobbing. Det er vesentlig å involvere lærere, skolehelsetjenesten, PP-tjenesten og ikke minst elevene og deres foreldre i den prosessen.

Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet vil arrangere et fagseminar til høsten om oppfølging av barn og unge som er utsatte for mobbing.