​Dette viser funn på kvalitetsindikatoren Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i norske sykehus. I andre tertial 2017 ble det brukt 16,4 definerte døgn doser (DDD) av et utvalg bredspektrede antibiotika per 100 liggedøgn i norske sykehus, mens i samme periode i 2016 var det 18,5 DDD. I 2012 var gjennomsnittet på 18,9.

Hovedutfordringen i sykehus er overforbruk av bredspektrede antibiotika. Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten har satt mål om 30 prosent reduksjon i samlet bruk av fem grupper bredspektrede antibiotika innen utgangen av 2020 sammenlignet med 2012.

Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten ble utgitt primo 2016, og de fleste sykehusene har brukt 2016 til å få på plass antibiotikastyringsprogram. For mange sykehus kan man ikke vente ønskede resultater før i 2017. Måloppnåelse på 30 prosent reduksjon på nasjonalt nivå kan bli utfordrende å oppnå om ikke reduksjonen øker i tiden framover.