​Enkelte pasienter og leger har gitt tilbakemelding om at de opplever det som uklart hvordan forskriftsendringen fra 1. januar skal forstås og praktiseres.

Helfo og Helsedirektoratet sendte derfor informasjonsbrev til landets fastleger 7. og 14. mars og til alle landets kommuner 21. april med presisering av de nye reglene.

Reglene sier klart at legen ikke har lov å finansiere administrative systemer og rutiner som for eksempel betalingskortautomater og sms-tjenester gjennom gebyr fra pasientene. Legene kan ikke ta betalt fra pasientene utover definerte egenandelstakster.

Det er per i dag ikke forbudt for en lege å tilby pasientene kortbetaling eller sms-tjenester, men legen kan ikke ta betalt fra pasienten for dette. Helsedirektoratet vil undersøke de ulike forretningsmodellene og avtalene mellom tjenesteleverandørene og legene nærmere, og kommer tilbake med mer informasjon om dette. Inntil Helsedirektoratet har konkludert i saken bør ikke en leges tilbud av kort- eller sms-tjenester til pasientene føre til konsekvenser for legens avtale med kommunen. 

Ordlyden i forskriftsendringen som partene i de årlige takstforhandlingene i 2015 ble enige om skulle gjelde fra 1. januar 2016 lyder:
«Medlemmets egenandeler/egenbetalinger for å oppsøke lege er uttømmende regulert i forskriften, jf. kap II. Leger er forhindret fra selv å kreve, eller inngå avtaler som innebærer, pasientfinansiering av administrative systemer som betalingstjenester, timebestillingssystemer og lignende. Dersom pasienten ønsker å motta faktura, kan det avkreves et fakturagebyr. Fakturagebyret skal ikke overstige kostnadene ved faktureringen.» 

Staten ønsker at alle pasienter lett kan komme i kontakt med fastlegen sin. Hvis fastlegen tilbyr timebestilling via SMS eller andre kanaler er det viktig at pasienten også kan velge andre måter å kontakte fastlegen på, som f.eks. telefon.