​Dette viser en ny analyse fra Helsedirektoratet. De totale kostnadene til legemidler i helseforetak utgjorde 7,3 mrd. kr i 2016, en økning på 60 mill. kr fra 2015. Kostnadsveksten var vesentlig lavere enn den var for perioden 2012 til 2015.

I sykehusene økte legemiddelkostnadene med 245 mill. kr. Kostnadene til pasientadministrerte legemidler (legemidler pasienten tar selv) gikk ned med 185 mill. kr., når det korrigeres for budsjettstyrking. Veksten i sykehusene kommer i hovedsak innenfor kreftlegemidler og legemidler til bruk ved autoimmune sykdommer. Nedgangen for pasientadministrerte legemidler knyttes til anbud i regi av helseforetakenes innkjøpssamarbeid.

Revmatisme og MS

TNF-hemmere, som er kostbare biologiske legemidler til bruk ved blant annet revmatiske lidelser, og MS-legemidler utgjorde 2,8 mrd. kr av legemiddelkostnadene i 2016. Analysen tar for seg utviklingen i omfanget av pasienter og kostnader knyttet til disse legemidlene. I 2016 var det 10 550 (52%) flere pasienter enn i 2012 som fikk behandling med TNF-hemmere og MS-legemidler. Samtidig økte de tilsvarende kostnadene med 24%. Nedgangen i kostnad per pasient knyttes særlig til pasienter behandlet med TNF-hemmere for revmatiske lidelser, hvor det var en sterk prisnedgang på legemidlene. Prisnedgangen skyldtes både overgang til erstatningslegemidler, såkalte biosimiliars, og anbudskonkurranse.

Hele analysen av utvikling i legemiddelkostnader i helseforetak kan leses her.