​Kvalitetsbasert finansiering (KBF) ble innført januar 2014 som en forsøksordning for spesialisthelsetjenesten. Formålet var å bruke økonomiske insentiver til å øke måloppnåelsen i kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet.

I 2015 utførte Sirona Health Solution en evaluering av ordningen på oppdrag fra Helsedirektoratet for å vurdere om den skal innføres permanent. Hovedfunnene i evalueringen er basert på spørreundersøkelser og semistrukturerte intervjuer.

Her kan du lese evalueringen

Evalueringen viser at ordningen har bidratt til økt oppmerksomhet og dialog rundt kvalitetsmål og kvalitetsutvikling samt konstruktiv dialog om hva som skal til for å skape bedre kvalitet. Det er ikke påvist noen vesentlige negative vridningseffekter. Det pekes likevel på et behov for videreutvikling av modellen og raffinering av metoden for å sammenligne data.