​Det går frem av rapporten Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern i 2016. Rapporten gjennomgår kontrollkommisjonenes kontroll med, og behandling av, klager på bruk av tvang og fylkesmennenes behandling av klager på vedtak om tvangsbehandling.

Kontrollkommisjonene

Kontrollkommisjonene skal kontrollere alle nye vedtak om tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern. I 2016 kontrollerte kontrollkommisjonene 4 090 vedtak om tvungent psykisk helsevern, mot 3 783 vedtak året før, en økning på 8 prosent. Økningen er i sin helhet knyttet til kontroller av tvungent vern uten døgnopphold. Det er altså ingen økning i antall innleggelser til tvungent vern.

Sett i forhold til folketallet er det store forskjeller i antall vedtak mellom helseforetakene.

Det ble fremmet 2 315 klager på etablering eller opprettholdelse av tvungent vern. Av klagerne fikk 7 prosent medhold. Holdes saker som ble trukket eller avvist utenfor, fikk 13 prosent medhold. I 47 prosent av sakene fikk klageren avslag. I 44 prosent av sakene ble klagen trukket.

Det er også store forskjeller mellom foretakene i antall og andel vedtak om tvungent vern som blir påklaget, og i andel av klagene som får medhold. Noen av disse forskjellene kan være uttrykk for tilfeldige variasjoner fra år til år, men de kan også skyldes ulik praktisering av psykisk helsevernloven.

Det er registrert en betydelig økning i antall kontroll av vedtak om tvungen observasjon. Noe av økningen kan sannsynligvis føres tilbake til bedre rapportering fra kontrollkommisjonene. Helsedirektoratet vil holde utviklingen i observasjonsvedtak under oppsikt.

Fylkesmennenes behandling av klager på tvangsbehandling

Fylkesmennene behandlet i 2016 1 130 klager på tvangsbehandling, 7 prosent flere enn året før. 1 102 saker gjaldt tvangsmedisinering, 30 saker tvangsernæring og 1 sak annen behandling. Sett i forhold til folketallet er det stor forskjell i klageraten mellom fylkene.
Fylkesmennene opphevet 45 vedtak (4 prosent av vedtakene) pga. saksbehandlingsfeil. I 22 saker (2 prosent) fikk klager helt eller delvis medhold. Også andel klager som får medhold er det store forskjeller mellom fylkene.

Kontrollkommisjonenes velferdskontroll

En av kontrollkommisjonenes oppgaver er å føre den kontroll med institusjonene som den finner nødvendig for pasientenes velferd (velferdskontroll). Mange kommisjoner har hatt økt fokus på kontroll med vedtak om bruk av tvangsmidler (beltelegging mv.). Andre forhold som har blitt tatt opp er bl.a. husordensregler, fysisk utforming av lokale og aktivitetstilbud.

I 2016 er totalt 16 saker varslet fylkesmannen, bl.a. om fysiske forhold ved institusjonene, konsekvenser for pasienter av organisatoriske endringer, omfang av bruk av tvangsmidler, manglende hjemmel for behandlingstiltak, gjentatte reinnleggelser av pasienter grunnet boforholdene utenfor institusjonen og spørsmål om forsvarlighet i behandling.